Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 410-54/2016 Ob-1809/16, Stran 763
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15, z dne 16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne 26. 2. 2016 objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2016
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2016:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),
– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane ukrepe znaša 18.500,00 evrov in se dodeljujejo za posamezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014.
III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 6.000,00 evrov
proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni nasadi: 1.500,00 evrov
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov sliv ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov sliv.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 1),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračunska postavka 4001110 je 3.000 evrov,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračunska postavka 4001111 je 750 evrov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – pašniki: 3.000,00 evrov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v enem letu od prejema pomoči,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih zemljišč,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
Ostali ukrepi občine
Ukrep 5: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva: 2.000 evrov (106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr. in 101/13 – UPB).
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.
Upravičeni stroški:
– stroški, povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …,
– stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev …,
– stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja …,
– stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij,
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 4),
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in imajo sedež na območju občine.
Finančne določbe / intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2016 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev
Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaključiti do 10. novembra 2016, upravičenci pa morajo:
1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, fotografije…) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, nabavi materiala ali storitev
dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do petka, 11. novembra 2016.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno 15. aprila 2016, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetijstvo 2016«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v celoti izpolnjen,
– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija, imenovana s strani župana.
Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve državne pomoči potrebne še druge listine oziroma dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni.
Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komisija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo pristojna strokovna služba Občine predvidoma v osmih dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen s tem Javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah pa do 16.30.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/71-12-315 ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in
2. Tini Kocjan, pisarna št. 3/III, po tel. 05/71-12-310 ali po e-pošti: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost