Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

937. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2016«, stran 3290.

  
Na podlagi 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2016« 
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje subvencionirala cene storitev izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje. Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje programe:
1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij oziroma program A),
2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma program B),
3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih šol v naravi oziroma program C).
2. člen 
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2016 so polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe, zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in učencev po posameznih programih:
1. cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu izvajanja gospodarske javne službe za leto 2016, znaša za:
– programa A in B:
43,00 € na osebo na dan;
– program C:
34,72 € na osebo na dan;
2. cena prevoza:
– programa A in B:
30,00 €/osebo
(povratno potovanje);
– program C:
lastna organizacija;
3. trajanje posameznega programa za:
– programa A in B:
10 dni;
– program C:
5 dni;
4. planirano število otrok in učencev:
– program A:
250 otrok in učencev;
– program B:
51 otrok in učencev;
– program C:
427 učencev.
3. člen 
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2016 določene postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe, se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencioniranja, ki za leto 2016 znaša:
Programi
Stroškovna cena 
(v EUR)
Stroški prevoza 
(Celje– Baška– Celje)
Prihodki od izvajanja programov 
(starši, šole, ZZZS in koncesionar)
Višina subvencije cene MOC za programe in prevoz skupaj 
(v EUR)
Planirano število otrok in učencev
Letna vrednost subvencije po proračunu MOC za leto 2016 
brez DDV 
(v EUR)
Letna vrednost subvencije po proračunu MOC za leto 2016 
z DDV 
(v EUR)
Socialne kolonije
430
30
0
460,00
250
105.022,83
115.000,00
Zdravstvene kolonije
430
30
252,40
207,60
51
9.669,04
10.587,60
Poletne šole v naravi
173,60
/
138,26
35,34
427
13.780,99
15.090,18
SKUPAJ
728
128.472,86
140.677,78
4. člen 
(1) Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene nakazovala koncesionarju Celeia d.o.o. oziroma njegovi Poslovni enoti Celje na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:
– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolarjev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega programa;
– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev in navedba programa oziroma storitve;
– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (navedba terminov oziroma obratov);
– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesionarju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev, ki so za to namenjena v proračunu.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-33/2016
Celje, dne 22. marca 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost