Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

942. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, stran 3303.

  
Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 9. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v enoto Vrtec Cerkno (v nadaljevanju: vrtec) pri javnem zavodu Osnovna šola Cerkno (v nadaljevanju: zavod), določa sestavo, način dela, odločitve komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
2. člen 
Vrtec enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev v programe vrtca za naslednje šolsko leto, ki ga je pred tem dolžan uskladiti z ustanoviteljico.
Sprejem otrok za novo šolsko leto je praviloma s 1. septembrom koledarskega leta. Starši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vlogo oddati najkasneje do 31. marca tekočega leta.
Vrtec vpisuje otroke v programe, ki se izvajajo ob delavnikih, in sicer:
– Program A – dnevni program, ki se izvaja v času med 5.30 in 16.00 in traja največ devet ur
– Program B – poldnevni program s kosilom, ki se izvaja v času med 6.00 in 12.00.
3. člen 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši) na upravi vrtca in na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda.
Izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca osebno ali po pošti na predpisanem obrazcu, h kateremu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Obrazec vloge, ki vsebuje tudi seznam dokazil, katere je potrebno priložiti k vlogi, določi ravnatelj šole oziroma od njega pooblaščena oseba. Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
5. člen 
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov.
Vloga za sprejem otrok se odda od 1. do 31. marca za naslednje šolsko leto.
V primeru prostih mest je mogoče v vrtec vključiti otroka tudi med šolskim letom.
Starši so ob vpisu novincev v vrtec dolžni plačati akontacijo v višini 50 EUR.
Plačila akontacije so oproščeni starši, ki so na dan oddaje vloge za sprejem otroka v vrtec upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
Starši, ki vpisujejo dva ali več otrok hkrati v času rednega vpisa, plačajo akontacijo samo za enega otroka.
Akontacija brez obresti se v primeru vključitve otroka v vrtec poračuna pri izstavitvi prvega računa za oskrbnino v vrtcu.
6. člen 
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku petnajst dni po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o možnostih za sprejem otroka v vrtec. Kolikor otrok ne more biti sprejet med letom, se o sprejemu otrok odloča na razpisu za vpis otrok v vrtec, ob pogoju, da starši predložijo novo vlogo z vsemi potrebnimi dokazili.
V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalno listo po prioritetnem vrstnem redu, razen če se vpiše otrok, ki ima na podlagi zakona prednost pri vpisu, pod pogojem, da je otrok dopolnil enajst mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, določa o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec, na podlagi kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
7. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev in med šolskim letom v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s prednostnega vrstnega reda in je število novih vlog za sprejem otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. Sestavljena je iz petih članov, in sicer:
– trije predstavniki zaposlenih v vrtcu,
– en predstavnik staršev iz sveta staršev,
– en predstavnik občinske uprave občine ustanoviteljice.
Člani komisije na konstitutivni seji, ki jo skliče ravnatelj, izmed sebe z večino glasov vseh članov izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije. Vse nadaljnje seje sklicuje predsednik komisije.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in največ dvakrat zaporedoma, razen predstavnika ustanoviteljice, ki je lahko imenovan večkrat zaporedoma. Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
Če kateri izmed članov komisije odstopi oziroma preneha z delom, je potrebno imenovati novega člana, katerega mandat traja do konca mandata prvotnega člana.
8. člen 
Komisija obravnava vse vloge na sejah, ki niso javne, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Strokovno pomoč za vodenje postopka zagotovi zavod.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do roka, kateri je določen v razpisu ter odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi prostih mest in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik. Komisija je sklepčna, če je navzoča večina vseh članov. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se zabeleži:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena navzočih,
– število prostih mest v vrtcu po posameznih programih in starostnih skupinah,
– število prispelih in obravnavanih vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– imenski seznam otrok s šiframi s skupnim številom zbranih točk po posameznih starostnih skupinah ter
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki en izvod zapisnika posreduje pristojnemu organu.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK 
9. člen 
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana s strani centra za socialno delo kot socialno ogrožena družina, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo. Ti otroci so prednostno sprejeti.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in sprejme otroke po kriterijih, ki se vrednotijo po naslednji lestvici:
Zap. št.
Kriteriji
Število točk
1.
Odložitev šolanja
20
2.
Družina oziroma otrok in eden od staršev s stalnim bivališčem v Občini Cerkno
15
3.
Otrok uvrščen na prednostno listo iz preteklega leta
15
4.
Zaposlenost obeh staršev oziroma starša v eno-starševski družini
10
5.
Starša imata status študenta ali dijaka
10
6.
Eden od staršev s statusom študenta ali dijaka, drugi zaposlen
10
7.
Sprejem dvojčkov, trojčkov
10
8.
Družina ima v Vrtec Cerkno že vključenega enega ali več otrok
5
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka, in sicer ima prednost starejši otrok.
V. ODLOČITVE KOMISIJE 
10. člen 
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije na oglasni deski in spletnih straneh vrtca objavi prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v petnajstih dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem pravilnikom, vložijo ugovor na svet zavoda,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
11. člen 
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v petnajstih dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
12. člen 
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije in vpogled vloge z upoštevanjem kriterijev za sprejem otrok v vrtec, vendar le v tisti del zapisnika in vloge, ki se nanaša na njihovega otroka.
13. člen 
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v petnajstih dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec in otroci pričnejo z obiskom vrtca na dan, ki je določen v pogodbi.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti občino ustanoviteljico, občino zavezanko za plačilo in pristojno ministrstvo.
14. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto ali odpreme po elektronski pošti.
VI. TRAJANJE VPISA IN IZPIS IZ VRTCA 
15. člen 
Otroci, sprejeti v vrtec, so praviloma vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.
16. člen 
Staršem, ki otroka ne pripeljejo oziroma izostanka ne opravičijo v osmih dneh od dneva, ki je določen kot datum sprejema v vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se akontacija ne vrne.
Starši lahko otroka trajno ali začasno izpišejo iz vrtca kadarkoli želijo, izpis pa morajo opraviti na izpisnem obrazcu, ki ga dobijo v upravi vrtca ter na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda, in sicer najmanj petnajst dni pred želenim izpisom.
17. člen 
Kot trajen izpis se šteje izpis za nedoločen čas, vendar najmanj za tri mesece. V primeru, da je otrok ponovno sprejet v vrtec pred pretekom treh mesecev, so starši za čas odsotnosti otroka dolžni poravnati rezervacijo v višini 80% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni.
Na mesto izpisanega otroka se sprejme drugega otroka, ki je prvi na čakalni listi za določeno starostno skupino.
18. člen 
Kot začasen izpis brez razlogov, se šteje izpis za določen čas do treh mesecev, ko starši lahko otroka izpišejo brez navedbe izpisnih razlogov in so za čas odsotnosti dolžni poravnati rezervacijo v višini 80% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni, s čimer je otroku zagotovljeno mesto v oddelku.
19. člen 
Za najavljeno odsotnost edinega ali starejšega otroka v mesecu juliju ali avgustu so starši otroka oproščeni plačila storitev za deset delovnih dni.
20. člen 
Kot začasen izpis z razlogi, se šteje izpis za določen čas, ko starši otroka izpišejo v primeru starševskega dopusta za naslednjega otroka ali zaradi zdravstvenega stanja otroka (na osnovi ustreznega zdravniškega potrdila), in sicer dokler nastalo stanje ne preneha. Za čas odsotnosti so starši dolžni poravnati rezervacijo v višini 30% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni, s čimer je otroku zagotovljeno mesto v oddelku.
21. člen 
Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis oziroma rezervacija nista možna. Starši o njihovi odsotnosti le obvestijo vrtec.
22. člen 
Če starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen ali nedoločen čas, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se akontacija ne vrne.
23. člen 
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalni listi, se lahko sprejmejo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI 
24. člen 
Vrtec oziroma zavod na svojih spletnih straneh objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec, do njegove vključitve v program vrtca.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
25. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno (Uradni list RS, št. 26/13).
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Cerkno, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost