Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

970. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode, stran 3362.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), četrtega odstavka 7. in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 14. seji dne 16. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode
A. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba javnih površin na območju Občine Medvode.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine namenjene uporabi vseh pod enakimi pogoji. Javne površine po tem odloku so:
– občinske ceste (ulice, ceste, trgi, tržnice, pločniki, parkirišča …, v nadaljnjem besedilu: ceste),
– javne zelene površine (zelenice, parki, športna igrišča, otroška igrišča …);
2. Posebna raba cest pomeni rabo cest za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
3. Posebna raba javnih zelenih površin pomeni rabo za postavitev:
– kioska,
– ute za prodajo kostanja;
4. Podrejena raba cest pomeni rabo cest za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjenega za prodajo,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev polnilnih točk,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– postavitev vitrin, izložb,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo spontanega uličnega nastopa,
– postavitev table za oglaševanje ponudbe pred lokalom;
5. Podrejena raba javnih zelenih površin pomeni rabo javnih zelenih površin za:
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjenega za prodajo,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča;
6. Podrejena raba javnih zelenih površin, za katero se predpisuje občinska taksa, pomeni rabo zelenih površin za:
– prirejanje razstav in otvoritev,
– izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, športne, zabavne) in javnega shoda,
– izvedbo prireditev, ki jih organizira občina,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov;
7. Oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, tabla tipa A za oglaševanje ponudbe pred lokalom, cvetlično korito in hladilna vitrina.
B. SKUPNE DOLOČBE 
Uporaba 
3. člen
(plačilo posebne in podrejene rabe) 
Posebna in podrejena raba javnih površin se plača na podlagi odločbe o občinski taksi (za namene določene v 6. točki 2. člena tega odloka) ali na podlagi pogodbe o posebni in podrejeni rabi javne površine (za namene določene v 2., 3., 4. in 5. točki 2. člena tega odloka).
4. člen 
(trajanje pogodbe) 
Javna površina se lahko pridobi za:
postavitev kioska
največ za tri leta
postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z gostinskim obratom
največ za eno sezono, od 15. 3. do 15. 11.
postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom
največ za eno leto
postavitev samopostrežnega avtomata
največ za eno leto
postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjenega za prodajo 
največ za en mesec
postavitev vitrin, izložb
največ za eno leto
postavitev stojala za brezplačne časopise
največ za eno leto
postavitev cvetličnega korita
največ za eno leto
postavitev polnilne točke
največ za eno leto
postavitev ute za prodajo kostanja
od oktobra do konca januarja
javno prireditev (humanitarna, kulturna, vzgojna, okoljevarstvena, športna, zabavna) in javni shod
za čas trajanja prireditve ali shoda, vendar največ za obdobje treh tednov, če predlagana lokacija to dopušča
prirejanje razstav, ki jih ne organizira Občina Medvode
za največ en mesec, če predlagana lokacija to dopušča
postavitev stojnic za podpisovanje peticij
za en teden
postavitev stojnic za namene volitev in referendumov
za čas volilne kampanjeoziroma za čas zbiranja podpisov
postavitev gradbenega odra ali gradbišča
za čas trajanja del
postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin
največ za en mesec
Letne pogodbe se sklepajo za tekoče koledarsko leto.
5. člen 
(vzpostavitev prvotnega stanja) 
Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin.
Pogoji za posamezno rabo javne površine 
6. člen 
(pogoji za gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim lokalom) 
Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo.
Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji določeni za postavitev gostinskega vrta iz 7. člena tega odloka.
Pogoji za posamezno podrejeno rabo javne površine 
7. člen 
(pogoji za gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim lokalom) 
Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z obstoječim gostinskim lokalom (v nadaljevanju: gostinski vrt), se mora upoštevati naslednje pogoje:
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod za pešce v širini vsaj 0, 8 m,
– območje gostinskega vrta pristojni organ označi s posebnimi oznakami, ki morajo ostati po postavitvi opreme gostinskega vrta vidne,
– senčniki med sabo ne smejo biti povezani,
– tabla do velikosti 0,70 m x 1 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit,
– hladilna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, čeje to določeno s pogodbo.
Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
8. člen 
(postavitev tabel) 
Na javni površini je dovoljeno postaviti table do velikosti 0,70 m x 1,00 m. Table se lahko postavi le na javno površino neposredno pred lokal ter se na njih oglašuje ponudbo lokala.
9. člen 
(postavitev cvetličnih korit) 
Na javni površini je dovoljeno postaviti manjša cvetlična korita le ob vsaki strani vhoda v poslovni prostor, tako da ne ovirajo gibanja pešcev. Videz in zasaditev cvetličnih korit ne smeta biti moteča za okolje.
10. člen 
(postavitev samopostrežnega avtomata) 
Na javni površini je dovoljeno postaviti samopostrežni avtomat. Samopostrežni avtomat mora biti zaščiten z nadstreškom, ki ustreza urbani zasnovi okolja postavitve.
11. člen 
(razstave umetniških del) 
Na javni površini je dovoljeno prirejati razstave umetniških del, kot so kiparska in slikarska dela, razstave domače in umetnostne obrti, makete, inštalacije ter podobno, če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine ali ambientalne vrednosti prostora.
12. člen 
(postavitev gradbenega odra ali gradbišča) 
Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenega odra ali gradbišča za gradnjo ali vzdrževanje objektov.
Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba za čas del odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega odloka.
13. člen 
(spontani ulični nastop) 
Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanj.
Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9.00 in 22.00 uro.
14. člen 
(postavitev opreme v nekomercialne namene) 
Za nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena postavitev samostojnih kosov opreme, kot so klopi in stoli. Dovoljena oprema se ne sme uporabljati za prodajo blaga ali storitev.
C. POGODBA ZA POSEBNO IN PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN 
Postopek sklenitve pogodbe 
15. člen 
(postopek oddaje) 
Javne površine se za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka oddajo v uporabo na podlagi javnega zbiranja ponudb, za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za spontane ulične nastope, na podlagi pisne vloge prosilca, s sklenitvijo neposredne pogodbe.
Vloga za sklenitev pogodbe za posebno in podrejeno rabo javnih površin mora vsebovati:
– ime vlagatelja,
– namen uporabe,
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme.
Vlagatelj mora k vlogi predložiti:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– načrt s prikazom umestitve opreme na javno površino (tloris),
– podatke o namenu rabe javne površine,
– druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe.
Prosilec mora vlogo oddati najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
16. člen 
(postavitev gradbenega odra ali gradbišča) 
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob ali na javni površini je potrebno, zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del, vlogi priložiti tudi z drugimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
17. člen 
(obveščanje) 
Pristojni organ mora pred sklenitvijo pogodbe za oddajo javne površine za namene podrejene rabe iz tega odloka obvestiti upravljavca javnih površin.
Upravljavec javnih površin je dolžan obveščati občinsko upravo, ali uporabnik upošteva vse kriterije in omejitve pri uporabi javne površine, ki so bili določeni s strani občinske uprave.
Uporabnina 
18. člen 
(uporabnina) 
Za posebno ali podrejeno rabo javne površine so vlagatelji dolžni plačati uporabnino iz 19. člena tega odloka.
Uporabnina se plača ob sklenitvi pogodbe za posebno ali podrejeno rabo javne površine.
Ne glede na prejšnji odstavek so plačila oproščeni zavezanci:
– za postavitev gradbenega odra ali gradbišča v obdobju prvih petnajst dni od sklenitve pogodbe z občino,
– osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javna podjetja,
– nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
– organizacije oziroma društva s sedežem v Občini Medvode pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne dejavnosti.
Uporabnina se ne plačuje v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prostora) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino.
Dejstvo, da uporabnik javne površine ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene uporabnine.
19. člen 
(višina uporabnine) 
Višina uporabnine za uporabo javne površine, brez davka na dodano vrednost, znaša:
gostinski vrt
do vključno 10 m²
600,00
EUR/sezono
od 11 m² do vključno 15 m²
800,00
EUR/sezono
od 16 m² do vključno 25 m²
1.200,00
EUR/sezono
nad 26 m²
2.000,00
EUR/sezono
kiosk
do vključno 7 m²
500,00
EUR/leto
od 8 m² do vključno 12 m²
700,00
EUR/leto
od 13 m² do vključno 25 m²
1.700,00
EUR/leto
nad 26 m²
3.000,00
EUR/leto
prodajni objekt, premična stojnica oziroma vozilo za prodajo
do vključno 5 m²
5,00
EUR/dan
od 6 m² do vključno 10 m²
8,00
EUR/dan
od 11 m² do vključno 15 m²
12,00
EUR/dan
nad 16 m²
20,00
EUR/dan
vitrine, izložbe
do 1 m²
200,00
EUR/leto
od 1 m² do vključno 5 m²
400,00
EUR/leto
nad 5 m²
700,00
EUR/leto
drugo
uta za prodajo kostanja
200,00
EUR/sezono
cvetlično korito
30,00
EUR/leto
vozilo, namenjeno za prodajo po območju občine
15,00
EUR/dan
samopostrežni avtomat
200,00
EUR/leto
stojalo za brezplačne časopise
200,00
EUR/leto
polnilna točka
500,00
EUR/leto
gradbeni oder ali gradbišče
0,50
EUR/ m²/dan
tabla do velikosti 0,70 m × 1,00 m
70,00
EUR/leto
razna oprema za posamezni kos
10,00
EUR/leto
V ceno uporabnine za gostinski vrt je vključena tudi uporabnina za postavitev opreme gostinskega vrta, kolikor se nahaja znotraj območja gostinskega vrta.
Kolikor posamezen prosilec zaprosi za postavitev več prodajnih objektov, premičnih stojnic oziroma vozil, namenjenih za prodajo izdelkov, v imenu več prodajalcev (organizator sejma), se skupna uporabnina določi kot seštevek uporabnin za posamezno stojnico.
D. DOVOLJENJE ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN 
Postopek pridobitve dovoljenja 
20. člen 
(zavezanci za plačilo takse in oprostitve) 
Zavezanci za plačilo občinske takse (v nadaljevanju: uporabniki) so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo javne površine za prirejanje razstav in javnih prireditev, predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov.
Zavezanci za plačilo občinske takse niso državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Medvode ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode.
Glede na namen so plačila občinske takse oproščene:
– organizacije oziroma društva s sedežem v Občini Medvode pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske, verske in humanitarne dejavnosti,
– politične stranke, nestrankarske liste in neodvisni kandidati v času volilne kampanje, za prireditve in stojnice na za ta namen določenih javnih mestih,
– občinska taksa se ne plačuje v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prostora) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino.
Dejstvo, da uporabnik javne površine začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene takse.
21. člen 
(vloga za uporabo) 
Javne površine se za namene podrejene rabe iz 6. točke 2. člena tega odloka oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca.
Vloga za pridobitev pravice uporabe javne površine (podrejene rabe javne površine za javno prireditev ali javni shod) mora vsebovati naslednje podatke:
– ime organizatorja prireditve oziroma razstave,
– ime in namen prireditve oziroma razstave,
– tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, športna, novoletna ipd.),
– namen javnega shoda (politični, verski itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in
– predlog začasne prometne ureditve.
Obrazec vloge pripravi občinska uprava.
Uporabnik mora podati vlogo za pridobitev pravice uporabe javne površine najmanj 30 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
Vloga iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati tudi navedbo o plačilu varščine za odpravo nastale škode na javni površini.
22. člen 
(izdaja odločbe) 
Ko pristojni organ ugotovi, da so za uporabo javne površine izpolnjeni vsi pogoji, izda odločbo o odmeri občinske takse, v kateri določi taksnega zavezanca, višino občinske takse in rok za njeno plačilo, opredeli javno površino, ki jo bo taksni zavezanec uporabljal ter pogoje in omejitve uporabe javne površine.
Uporabnik lahko začne uporabljati javno površino, za uporabo katere je bila izdana odločba o občinski taksi, naslednji dan po plačilu občinske takse.
Pristojni organ mora o izdaji odločbe o občinski taksi obvestiti upravljavca javnih površin in pristojni inšpekcijski organ.
Višina takse 
23. člen 
(višina takse) 
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:
prirejanje razstav
20,00 EUR/dan
javna prireditev
– površina do vključno 1.500 m²
200,00 EUR/dan
– površina nad 1.500 m² 
600,00 EUR/dan
Nadzor, prekrškovni organ, kazenske določbe 
24. člen 
(prepovedi) 
Posebna in podrejena raba javnih površin na območju Občine Medvode je dovoljena samo v skladu z določbami tega odloka.
Prepovedano je:
– poškodovati javno površino,
– ovirati rabo javne površine,
– uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali v nasprotju z njim, postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške in tende na območju gostinskega vrta ali izven njega,
– na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom trgovin in podobno,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta,
– uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev,
– postaviti premične objekte za prodajo pijače in hitre prehrane v varovalnem pasu ceste,
– postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine.
25. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, opravlja pristojni občinski inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Če uporabnik javne površine za posebno ali podrejeno rabo javne površine nima dovoljenja ali sklenjene pogodbe o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem odloku niso dovoljeni, inšpektor uporabniku odredi njihovo odstranitev.
26. člen 
(pooblastila inšpektorja) 
Inšpektor je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.
Pri izvajanju nadzora nad določbami tega odloka ima inšpektor poleg svojih pooblastil tudi pooblastila, ki mu jih daje ta odlok.
Uporabniki javnih površin za posebno in podrejeno rabo se morajo ravnati po ukazih oziroma odredbah inšpektorja, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka.
27. člen 
(globe) 
Z globo 150,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
– ravna v nasprotju s četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto alinejo drugega odstavka 24. člena,
– ne ravna po ukazu oziroma odredbi inšpekcije.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 7. člena,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 13. člena,
– ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo alinejo drugega odstavka 24. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto alinejo drugega odstavka 24. člena,
– ki pooblaščeni uradni osebi ne omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v tem odloku,
– ne ravna po ukazu oziroma odredbi inšpektorja.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 7. člena,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 13. člena,
– ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo alinejo drugega odstavka 24. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena.
Z globo 800,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 7. člena,
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 13. člena,
– ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto alinejo drugega odstavka 24. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ne ravna po ukazu oziroma odredbi inšpektorja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(prehodne določbe) 
Lastniki, najemniki ali uporabniki obstoječih kioskov na javnih površinah, ki nimajo dovoljenja pristojnega organa za njihovo postavitev, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka vložiti pri pristojnem organu vlogo za sklenitev neposredne pogodbe ter skleniti pogodbo najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, inšpektor ukrepa v skladu z drugim odstavkom 25. člena tega odloka.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 45/13), razen določb 5. in drugega ter tretjega odstavka 6. člena odloka, ki ostanejo v veljavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati poglavji »PRISTOJBINA« in »IZVAJANJE NADZORA« Pravilnika o tržnem redu (Uradni list RS, št. 45/13).
30. člen 
(vacatio legis) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-16/2016-2
Medvode, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost