Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

964. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015, stran 3328.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2015 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.786.629
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.718.205
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.177.638
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.116.522
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.311.353
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
749.763
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.540.567
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.871.691
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.671
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
32.374
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
387.627
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
243.204
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
215.905
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
125.688
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
90.217
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.852.519
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
681.537
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.170.982
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.546.966
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.748.959
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
481.906
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
69.671
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.177.383
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.889.774
410
SUBVENCIJE
128.390
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.027.877
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
476.007
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.257.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.251.395
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.251.395
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
656.838
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
516.080
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
140.757
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
239.664
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
125.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
125.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–125.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
114.664
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–239.664
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.252.000
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Stanje sredstev na računu na 31. 12. 2015 po zaključnem računu znaša 2.366.664 €.
Presežek sredstev proračuna v višini 1.280.866 € je bil že razporejen v proračunu za leto 2016, razliko 1.085.798 € pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2016.
Presežek namenskih sredstev v skupni višini 832.926,42 € v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2015 je naslednji:
počitniška dejavnost
25.412,86
najemnina infrastrukture Mala Mežakla
122.305,63
najemnina infrastrukture ČN Jesenice
28.306,85
najemnina infrastrukture – odpadki
56.896,01
najemnina infrastrukture – vodovodi
16.021,67
najemnina infrastrukture – kanalizacija
12.396,70
koncesijske dajatve od iger na srečo
281.101,16
turistična taksa
168.493,75
prodaja stanovanj (za obnovo Dovje 41)
121.991,79
832.926,42
4. člen 
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2015 v višini 84.605,04 € se prenese v leto 2016.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-001/2014-20
Kranjska Gora, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost