Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

954. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015, stran 3315.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kobarid za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. 
podsku. 
Konto, 
podkon.
NAZIV KONTA
Zaključni račun 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.200.816
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.287.085
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
2.812.297
700 Davek na dohodek in dobiček
2.469.271
703 Davek na premoženje
158.461
704 Domači davki na blago in storitve
184.527
706 Drugi davki
38
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
474.788
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
362.313
711 Takse in pristojbine
5.218
712 Globe in druge denarne kazni
17.093
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.660
714 Drugi nedavčni prihodki
62.504
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
95.070
720 Prihodki od prodaje stavb in prostorov
2.447
722 Prihodki od prodaje zemljišč
92.623
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
818.661
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
742.521
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
76.140
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.140.371
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
1.179.418
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
341.148
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.839
402 Izdatki za blago in storitve
734.278
403 Plačila domačih obresti
3.457
409 Rezerve
49.696
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.730.438
410 Subvencije
9.124
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
984.615
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
134.214
413 Drugi tekoči domači transferi
602.485
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.085.859
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.085.859
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
144.656
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki
108.555
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
36.101
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
60.445
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (551)
53.079
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
7.366
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
53.079
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
82.987
3. člen 
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 7.366 EUR se prenesejo v proračun za leto 2016 in so njegov sestavni del.
4. člen 
Presežek rezervnega sklada v višini 15.562 EUR se prenese v proračun za leto 2016.
5. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-2/2016
Kobarid, dne 22. marca 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost