Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj, stran 3382.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 4. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 24. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj 
1. člen 
Spremeni se 1. člen tako, da se glasi:
»1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije (v nadaljevanju: javna služba).
Posodobitev, upravljanje ter vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem odloku obsega posodobitev, upravljanje ter vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije na območju Občine Črnomelj, razen če z zakonom ali s tem odlokom ni določeno drugače.«
2. člen 
Spremeni se 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
(način izvajanja) 
Izbirna lokalna gospodarska javna služba posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja urejanja objektov in naprav javne razsvetljave se zagotavlja v obliki javno-zasebnega partnerstva s podeljevanjem koncesije osebi zasebnega prava, ki jo izvaja izvajalec javne službe – koncesionar na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli enemu izvajalcu.
Koncedent po tem odloku je Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina).«
3. člen 
Spremeni se 4. člen tako, da se glasi:
»4. člen 
(lastninska pravica) 
Lastništvo vseh s strani koncesionarja vgrajenih naprav in stvari ostaja do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti koncedenta do koncesionarja pri koncesionarju. Po poteku koncesijske dobe preidejo vse te naprave in stvari, vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe, v lastništvo koncedenta, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah izločitveno pravico v stečaju.
Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, kot objektov gospodarske javne infrastrukture, ostane pri koncedentu, do poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.«
4. člen 
Spremeni se naslov II. Poglavja in 6. člen tako, da se glasi:
»II. POSODOBITEV, UPRAVLJANJE TER VZDRŽEVANJE IN VARSTVO OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE 
6. člen 
(posodobitev, upravljanje ter vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije) 
Javna služba obsega posodobitev, upravljanje ter vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, zlasti pa:
1. zamenjava svetil in svetilk,
2. zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
4. čiščenje svetilk in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
5. investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
6. intervencije na javni razsvetljavi,
7. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine,
8. priprava poročila o realizaciji letnega programa,
9. izvedba nalog po uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
10. vodenje katastra in kontrolne knjige,
11. izvedba novoletne okrasitve v skladu s programom, ki ga potrdi občina,
12. izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
13. podajanje tehničnih smernic pred izdajo smernic k prostorskim aktom v zvezi z javno razsvetljavo,
14. podajanje tehničnih pogojev pred izdajo projektnih pogojev na projektno dokumentacijo,
15. vzdrževanje prometne signalizacije (semaforji, »biči«, osvetljeni prometni znaki, radarji, talna osvetlitev …),
16. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne razsvetljave,
17. vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo),
18. druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.«
5. člen 
Spremeni se 18. člen tako, da se glasi:
»18. člen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje s tem, da v zadnjih treh letih ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, da je imel v zadnjem letu ustrezno višino čistega letnega prihodka in da razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom banke za pokrivanje investicije,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe,
– da ima reference s področja zagotavljanja prihrankov energije na področju javne razsvetljave v ustrezni višini,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev za delo,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem lastnega dela,
– da se obveže zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.«
6. člen 
Spremeni se 23. člen tako, da se glasi:
»23. člen 
(koncesijska pogodba) 
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let, v primeru vlaganj koncesionarja v javno razsvetljavo pa za obdobje do 12 let od zaključka projekta posodobitve javne razsvetljave.
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi in zakonskimi določili, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
Koncedent je dolžan objaviti javni razpis za podelitev koncesije najkasneje 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, koncesija pa stopi v veljavo najprej ob izteku tega roka.«
7. člen 
Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:
»26. člen 
(financiranje) 
Javna služba se financira iz proračuna Občine Črnomelj in iz drugih virov.
Za posodobitve sistema javne razsvetljave se sredstva zagotovijo iz naslova realiziranih dejanskih prihrankov porabe električne energije in stroškov vzdrževanja svetilk glede na trenutno stanje porabe električne energije in stroškov vzdrževanja svetilk pri koncedentu.
Pogoji za spreminjanje cen se določijo s koncesijsko pogodbo.
Program letnega vzdrževanja je prilagojen razpoložljivim sredstvom občine.«
8. člen 
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»28. člen 
(odgovornost koncesionarja) 
Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren izvajalec javne službe.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo je pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
Enako je koncesionar odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje koncedentu ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
Koncesionar je dolžan v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo (v primeru sklenjenih krovnih pogodb velja izjava zavarovalnice) za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam).«
9. člen 
V drugem odstavku 31. člena se za besedo strukture doda besedilo: »v obsegu večjem od 30 %«.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-23/2014
Črnomelj, dne 24. marca 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost