Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 301-5/2016-1 Ob-1822/16, Stran 775
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2016
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju sofinancer).
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja.
Začetne investicije so investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novega obrata
Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so investicije, povezane z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode ali pa je investicija namenjena temeljnim spremembam v splošnem procesu proizvodnje ali storitve
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; za izvedbo razpisa začetnih investicij je namenjenih 103.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
 predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih(ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje mora ima sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in izvesti investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica,
– na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,
– sofinancirane bodo le nove investicije in investicije v razširitev ali diverzifikacijo dejavnosti,
– minimalni znesek vseh upravičenih stroškov posamezne začetne investicije ali investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 2.000 EUR,
– javni razpis je namenjen investicijam, katerih višina upravičenih stroškov ne presega 30.000 EUR(brez DDV), najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani sofinancerja znaša 18.000,00 EUR ne glede na vrednost prijavljene investicije,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljene investicije,
– investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,
– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti poravnane vse davke in prispevke.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij in sicer stroški nakupa:
– strojev 
– strojne opreme 
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).
– nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ 10.000,00 EUR,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju.
Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
– nakup, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnja in/ali nakup objekta;
– investicije v opremo poslovnih prostorov in proizvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.);
– nakup drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47),
– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter tiskalnikov,
– nakup poslovnih informacijskih sistemov,
– ostalih nematerialnih investicij,
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme,
– stroški usposabljanja in izobraževanja,
Kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči.
Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno povezani z prijavljeno investicijo.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške,je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana(lastniški delež) s podjetjem –upravičencem.
Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva za komercialni prevoz tovora ali oseb.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša 18.000,00 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega razpisa ne realizira v celoti za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali investicijo.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020.
IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
Naziv merila
Maksimalno število točk
1.
Vrsta investicije
10
2.
Prijavljena investicija v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami
10
3.
Investicija na demografsko ogroženih območjih* 
5
4.
Trajnostni vpliv 
5
5.
Število zaposlenih v podjetju
5
6.
Sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero
5
7.
Ni prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 2014
10
Skupaj
50
*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 2.1. pridobi 0 točk ne more pridobiti sofinanciranja, razen ko gre za investicijo, ki pod merilom 1..1. pridobi točke, ker gre za investicijo v vzpostavitev novega obrata (nova investicija).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd).
Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 4 in 6 oceni vloge Komisija za spodbujanje podjetništva, z merili št 3, 5 in 7 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ),
Končna ocena;
Najvišje možno število točk v skladu z postavljenimi merili je 50 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga vključena v nadaljnjo obravnavo je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pridobiti sofinanciranja.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja presega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu vrsta investicije nato pri merilu prijavljena investicija v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami, nato pri merilu število zaposlenih v podjetju podjetja, nato pri merilu prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 2015, nato pri merilu investicija na demografsko ogroženih območjih, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero in nato še pri merilu trajnostni vpliv.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2016. Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 17. 9. 2015 do najkasneje 16. 9. 2016 in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2015 do vključno 16. 9. 2016.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 16. 5. 2016. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 16. 5. 2016. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 16. 5. 2016 prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje).
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj«, in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2016. Odpiranje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 (Tadeja Marinič)), Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja.Marinič@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost