Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3376.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 13. redni seji dne 17. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 861/12 in 861/13, k.o. 2145 – Leše,
– parc. št. 852/2, k.o. 2146 – Kovor,
– parc. št. 1153/19 in 1139/12, k.o. 2144 – Bistrica,
– parc. št. 865/2, k.o. 2147 – Križe.
3. 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra. Nepremičnine iz druge do četrte alineje 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2016/17(206)
Tržič, dne 18. marca 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost