Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 354-91/2015 Ob-1820/16, Stran 770
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lenart (MUV, št. 23/2015), Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015), Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 26/2015), Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (MUV, št. 26/2015), Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2015), Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), objavljamo
javni razpis 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak
Naročniki:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt,
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah,
Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,
Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 15 let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si/index.php/sl/razpisi, http://www.cerkvenjak.si, http://www.sv-ana.si, http://www.obcinajurij.si/obcina/, http://www.benedikt.si, http://sv-trojica.si.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija odpadki« in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 3. 5. 2016 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji, in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana, oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna, glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Martin Breznik, tel. 02/729-13-48, e-pošta: martin.breznik@lenart.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: martin.breznik@lenart.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si/index.php/sl/razpisi.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si/index.php/sl/razpisi.
Naročnik bo v tem primeru, po potrebi, podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena;
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference);
– dodatni obseg storitev.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga, najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Lenart Občina Sveta Ana Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah Občina Benedikt Občina Cerkvenjak Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

AAA Zlata odličnost