Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Ob-1805/16, Stran 793
Svet Osnovne šole Bičevje, Splitska ulica 13, Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCVP-2D) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Začetek mandata je 1. 12. 2016.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Kandidati/-ke priložijo pisni ponudbi naslednja dokazila in potrdila:
– dokazila o izobrazbi ter nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole.
Prijava mora biti poslana po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Svet Osnovne šole Bičevje, Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico« v 8 dneh po objavi razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Bičevje 

AAA Zlata odličnost