Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 1223-4/2016-3 Ob-1808/16, Stran 762
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programa, namenjenega starejšim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana (MOL) ter vsem tistim, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanem področju zagotovi kvaliteten socialnovarstveni program, ki starejšim nudi oporo za kvalitetnejše življenje v domačem okolju.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je socialnovarstveni program za starejše: dnevni center za starejše v Zalogu.
Prostore za izvajanje programa dnevnega centra bo zagotovil MOL.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) oziroma ima v svojem statutu/ temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/ov s področja socialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno dokazovati.
2. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
3. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter predmetom razpisa.
4. Vlagatelj že izvaja program dnevnega centra za starejše v MOL, ki je bil v obdobju preteklih treh let (2013–2015) že sofinanciran s strani MOL.
5. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOL.
6. Program vlagatelja ni program:
6.1 ki vključuje socialnovarstvene storitve (deloma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja socialnega varstva,
6.2 z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
6.3 s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na drugem razpisnem področju MOL za leto 2016 in/ali za leta od 2016 do 2018,
6.4 za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2016 že zagotovljeno (vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje).
IV. Merila za izbor programov: merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga program za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji programa tega javnega razpisa, znaša 24.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 8. 4. 2016. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 24. ure, oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Ljubljana – zdravo mesto«.
VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja,
– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v ponedeljek, 11. 4. 2016. Kolikor se odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranem in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnem področju, po pooblastilu župana, s sklepi odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: preko e-pošte na naslov: ozsv@Ljubljana.si, po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur, in sicer: ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost