Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

982. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II, stran 3373.

  
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07, 76/10)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga 
V skladu s sprejetim Odlokom o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07, 76/10) in programom opremljanja stavbnih zemljišč, je bilo obravnavano območje komunalno urejeno in izgrajeno skladno z določili odloka.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta so v spremembi zasnove predvidenega z lokacijskim načrtom v smislu umestitve dodatnih objektov, kot prizidave za potrebe dejavnosti, ki jo opravlja obstoječi lastnik.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcelne številke 945/17, 945/28, 945/25, 935/21, 935/17, 935/16 vse v k.o. Slovenske Konjice, znotraj meje območja obravnave.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990, dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07, 76/10).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe prostorskega akta
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu 
10 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 
Eventualno pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava osnutka spremembe prostorskega akta
10 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov
7 dni po zaključku javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj
30 dni
Priprava usklajenega predloga 
7 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora 
Zaradi narave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, ker gre zgolj za dozidavo objekta, ne bo potrebno ponovno pridobivanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora razen Elektra Maribor in JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta AD Vita d.o.o., Tovarniška cesta 7b, 3210 Sl. Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0005/2016
Slovenske Konjice, dne 18. marca 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost