Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

928. Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, stran 3253.

  
V skladu z 10. členom Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) je Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Občini Ankaran na seji dne 29. decembra sprejela naslednji
S T A T U T 
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran (v nadaljevanju: SSIN) je samoupravna narodna skupnost, ki so jo ustanovili pripadniki italijanske narodne skupnosti v Občini Ankaran.
2. člen 
Delovanje SSIN je namenjeno uresničevanju posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, zagotovljenih z ustavo Republike Slovenije, zakoni ter temeljnimi akti organov lokalne skupnosti, za udejanjanje potreb in interesov SSIN in za organizirano sodelovanje pripadnikov italijanske narodne skupnosti v občini Koper v zadevah javnega pomena.
3. člen 
SSIN Ankaran je pravna oseba javnega prava, ki lahko poseduje, pridobiva in upravlja premoženje ter ustanavlja organizacije in javne zavode.
4. člen 
Ime SSIN je: “COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ANCARANO – SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARANˮ.
5. člen 
Sedež SSIN je v Ankaranu, Jadranska cesta 66.
6. člen 
SSIN ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, z dvojezičnim napisom "Comunità autogestita della nazionalità italiana – Ancarano – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Ankaran".
II. ORGANI SKUPNOSTI 
7. člen
Organi SSIN so:
– Svet
– Predsednik Sveta
– Nadzorni odbor.
Svet 
8. člen
Svet je najvišji organ Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.
9. člen 
Svet SSIN sestavlja 5 (pet) članov.
10. člen 
Člane SSIN izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti v Ankaranu na neposrednih in tajnih volitvah. Aktivno in pasivno volilno pravico na volitvah v Svet SSIN imajo pripadniki narodne skupnosti v Ankaranu, ki imajo splošno volilno pravico in so vpisani v posebnem volilnem imeniku slovenskih državljanov italijanske narodnosti Občine Ankaran.
Volitve v Svet SSIN se praviloma izvedejo hkrati z volitvami v organe lokalne skupnosti. Za te volitve se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah.
11. člen 
Člani Sveta ne smejo biti člani nadzornega odbora ali strokovnih služb Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.
12. člen 
Mandat članov Sveta SSIN traja 4 (štiri) leta.
13. člen 
Svet SSIN ima naslednje pristojnosti in naloge:
– Sprejema statut SSIN Ankaran,
– Sprejme poslovnik,
– Sprejme programske smernice SSIN Ankaran,
– Sprejme letne programe dela in finančne načrte,
– Sprejme zaključni račun SSIN Ankaran,
– Voli predsednika, predsedstvo ter nadzorni odbor in sklepa o prenehanju njihovega mandata,
– Sklepa o ustanovitvi gospodarskih podjetij s strani SSIN ter imenuje svoje predstavnike v upravne organe teh podjetij,
– Sklepa o ustanovitvi in soustanoviti organizacij, ustanov in javnih zavodov s strani SSIN,
– Daje soglasje k sprejemu statutov in imenovanju direktorjev organizacij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je SSIN, ter imenuje svoje predstavnike v njihove organe upravljanja,
– Daje soglasje k sprejemu statutov osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom,
– Daje soglasje k imenovanju ravnateljev osnovnih šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom,
– Imenuje predstavnike italijanske narodne skupnosti v svete osnovnih šol in vrtcev,
– Sodeluje s predstavniki italijanske narodne skupnosti v organih lokalne skupnosti, izvoljenih na podlagi z zakonom zagotovljenih svetniških mest v občinski svet ter v druge organe lokalne samouprave v skladu z zakonom o samoupravnih skupnostih italijanske narodnosti,
– Posreduje lokalni skupnosti predloge, pobude in mnenja v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti, na njene posebne pravice in na ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij,
– Imenuje komisijo za pripravo posebnega volilnega imenika državljanov pripadnikov italijanske narodne skupnosti,
– Imenuje volilno komisijo za volitve članov Sveta SSIN Ankaran,
– Določa smernice, vsebine in načine sodelovanje ter združevanja z organizacijami italijanske narodne skupnosti in z drugimi organizacijami,
– Sklepa o vprašanjih, ki so v njegovi pristojnosti,
– Izdaja sporočila za javnost, obravnava in razpravlja o prošnjah, pobudah ter interpelacijah organov lokalne samouprave, pripadnikov italijanske narodne skupnosti in njenih organizacij ter ustanov,
– V skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,
– Nadzoruje delo organov SSIN Ankaran in njenih strokovnih služb,
– Opravlja druge naloge v skladu s statutom.
14. člen 
Svet je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj 3 (tri) njegovi člani. Sklepi so veljavni, če zanje glasujejo vsaj 3 (tri) svetniki, če ni določena drugačna večina oziroma če poslovnik Svet SSIN ne določa drugače.
15. člen 
Svet sprejema statut SSIN Ankaran z 2/3 (dvotretjinsko) večino svojih članov.
16. člen 
Seje Sveta se praviloma sklicujejo vsaka dva meseca, vsekakor pa najmanj petkrat letno.
Predsednik in podpredsednik sveta 
17. člen 
Svet izmed svojih članov z javnim ali s tajnim glasovanjem ter z absolutno večino glasov izvoli predsednika in podpredsednika ter člana predsedstva Sveta.
18. člen 
Mandat predsednika, podpredsednika traja 4 (štiri) leta.
19. člen 
Mandat predsednika in podpredsednika preneha:
– Po izteku obdobja, ki ga določa 18. člen,
– Na podlagi odstopne izjave, ki je predložena Svetu in ki jo ta sprejme,
– Na podlagi sklepa o razrešitvi, ki ga Svet sprejme z absolutno večino glasov svojih članov.
20. člen 
Predsednik Sveta:
– predstavlja SSIN Ankaran,
– odgovarja za zakonitost dela SSIN Ankaran,
– sklicuje in vodi seje Sveta,
– podpisuje odločitve (sklepe), ki jih sprejme Svet,
– spremlja in nadzira izvajanje sklepov Sveta,
– skrbi za javnost dela Sveta,
– skrbi za stike s strokovnimi službami ter spremlja in nadzira njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki mu jih poveri Svet.
21. člen 
Predsednik Sveta sklicuje seje Sveta:
– na lastno pobudo,
– na formalno zahtevo, ki jo podpiše najmanj 1/3 (ena tretjina) članov Sveta,
– na predlog svetnikov – predstavnikov italijanske narodne skupnosti v ankaranskem občinskem svetu,
– na predlog nadzornega odbora.
22. člen 
Na seje Sveta so obvezno vabljeni izvoljeni predstavniki narodnosti v občinskem svetu. Na seje Sveta so lahko vabljeni tudi drugi zunanji člani, če Svet presodi, da je njihova navzočnost na seji koristna za obravnavo določenih specifičnih vprašanj.
23. člen 
Podpredsednik Sveta:
– sodeluje s predsednikom in mu pomaga pri izpolnjevanju njegovih nalog,
– nadomešča predsednika v primerih, ko je ta zadržan,
– opravlja druge naloge, ki mu jih poverita predsednik ali Svet.
Nadzorni odbor 
24. člen 
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki ne smejo biti istočasno člani Sveta.
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– skrbi, da je poraba denarnih sredstev v skladu s sprejetimi finančnimi načrti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja,
– opravlja nadzor nad doslednim izvajanjem določil tega statuta, poslovnika in drugih odločitev, ki jih sprejme Svet SSIN Ankaran,
– sprejema pritožbe in peticije, formulira predloge in jih posreduje v potrditev Svetu SSIN Ankaran.
25. člen 
Predsednika, ki vodi in usklajuje delo nadzornega odbora, izvoli Svet z absolutno večino glasov.
Mandat Nadzornega odbora traja 4 (štiri) leta.
26. člen 
V primeru dejanskih ali domnevnih nepravilnosti ali zaradi dejanske potrebe lahko nadzorni odbor zahteva sklic Sveta SSIN Ankaran. Predsednik Sveta je dolžan sklicati Svet v petnajstih (15) dneh od prejema pisnega opomina s strani Nadzornega odbora.
III. POVEZANOST SSIN ANKARAN Z OBALNO SAMOUPRAVNO SKUPNOSTJO ITALIJANSKE NARODNOSTI 
27. člen
Na podlagi določb Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih in tega statuta je Skupnost Ankaran, skupaj s Skupnostmi Koper, Izola in Piran, soustanoviteljica Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Republiki Sloveniji.
28. člen 
Svet SSIN Ankaran imenuje izmed svojih članov 2 (dva) člana v Svet Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Njegov mandat traja štiri (4) leta.
29. člen 
Svet SSIN Ankaran odloča o imenovanju oziroma o razrešitvi članov Sveta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti iz svojih vrst z absolutno večino glasov članov Sveta SSIN Ankaran.
30. člen 
Svet SSIN Ankaran daje soglasje k statutu Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti z dvotretjinsko (2/3) večino glasov svojih članov.
IV. STROKOVNA SLUŽBA 
31. člen 
SSIN ima lastno strokovno službo, ki opravlja strokovna, administrativna in finančna dela za potrebe SSIN Ankaran.
Organizacijski tajnik je odgovoren za pravilno delovanje strokovne službe. Za njeno delo odgovarja predsedniku Sveta SSIN v skladu s splošnim aktom, Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest strokovne službe SSIN.
V skladu s tem aktom so uslužbenci strokovne službe dolžni kar najbolj zavzeto sodelovati pri uresničevanju tega, kar predvideva prejšnji odstavek, ter se zavzemati za ustrezno in učinkovito delovanje same strokovne službe, kakor tudi vseh organov SSIN, kot določajo ta statut in drugi pravilniki, sporazumi, akti ali predpisi.
Medsebojne pravice, dolžnosti ter odgovornosti SSIN in strokovne službe se določijo s splošnim aktom SSIN, ki ga sprejme predsednik SSIN s soglasjem Sveta SSIN. V splošnem aktu se opredelijo tudi drugi akti, ki urejajo delovanje strokovne službe (organizacijska struktura itd.) in ki jih sprejme Svet SSIN.
32. člen 
Strokovna služba se financira iz namenskih prihodkov SSIN ter iz drugih prihodkov, ki jih ustvarja sama služba.
V dogovoru s predsedstvom SSIN in v skladu z veljavno zakonodajo strokovna služba razpolaga s sredstvi iz prejšnjega odstavka, ki so določena v finančnem načrtu SSIN.
Če tako sklene Svet SSIN, lahko strokovna služba opravlja dela in nudi usluge tudi za druge subjekte italijanske narodne skupnosti, ki se financirajo v skladu z javnim financiranjem, neposredno ali prek SSIN.
V. FINANCIRANJE SSIN ANKARAN 
33. člen
Dejavnosti SSIN Ankaran se v skladu z zakonom financirajo iz proračuna Občine Ankaran v ustanavljanju, iz sredstev lokalne skupnosti, iz proračuna Republike Slovenije ter iz drugih virov.
SSIN Ankaran ima lahko tudi druge vire financiranja, ki izhajajo iz zakonodaje Republike Slovenije, iz mednarodnih sporazumov, iz sporazumov o sodelovanju z matičnim narodom, iz lastnih gospodarskih dejavnosti in iz drugih virov.
VI. SPREMEMBE STATUTA 
34. člen 
Spremembo statuta lahko predlagajo:
– Svet Skupnosti Ankaran,
– tretjina (1/3) članov Sveta.
35. člen 
Predlog iz 34. člena se formalno vloži pri Svetu SSIN Ankaran, ki o njem odloča z dvotretjinsko (2/3) večino glasov članov Sveta.
36. člen 
Če Svet soglaša s predlogom za spremembo statuta, imenuje komisijo za pripravo predloga spremembe.
37. člen 
Svet Skupnosti Ankaran potrdi spremembe statuta z dvotretjinsko (2/3) večino glasov članov Sveta.
VII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
V roku 90 dni po sprejetju tega statuta Svet SSIN Ankaran sprejme poslovnik.
39. člen 
Statut začne veljati, ko ga potrdi Svet SSIN Ankaran. Statut stopi v veljavo v trenutku potrditve in se odtlej uporablja namesto prejšnjega statuta oziroma začasnega statutarnega sklepa in določb prehodnega značaja.
Predsednik Sveta SSIN Ankaran 
Linda Rotter l.r.
In conformità all'articolo 10 della Legge sulle Comunità autogestite della nazionalità (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia numero 65/94) il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana nel Comune di Ancarano, riunitosi nella seduta del 29 dicembre 2014 ha approvato il seguente
S T A T U T O 
della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano (in seguito CAN) è la Comunità autogestita della nazionalità istituita dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana del Comune di Ancarano.
Art. 2 
La CAN di Ancarano opera per realizzare i diritti specifici della nazionalità italiana, garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, dalle leggi e dagli atti fondamentali degli organi della comunità d'autonomia locale per l'attuazione delle proprie esigenze ed interessi e per la partecipazione organizzata negli affari pubblici degli appartenenti alla comunità nazionale italiana nel Comune di Ancarano.
Art. 3 
La CAN di Ancarano è una persona di diritto pubblico, con facoltà di possedere, acquisire e disporre di proprietà e di istituire, fondare e cofondare organizzazioni ed enti pubblici.
Art. 4 
Il nome della CAN di Ancarano è: “COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ANCARANO – SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARANˮ.
Art. 5 
La CAN di Ancarano ha sede ad Ancarano in Strada dell'Adriatico 66.
Art. 6 
La CAN di Ancarano ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta bilingue "Comunità autogestita della nazionalità italiana – Ancarano – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Ankaran".
II. ORGANI DELLA CAN DI ANCARANO 
Art. 7 
Gli organi della CAN di Ancarano sono:
– il Consiglio
– il Presidente del Consiglio
– il Comitato dei garanti.
Il consiglio 
Art. 8 
L' organo supremo della CAN di Ancarano è il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano.
Art. 9 
Il Consiglio della CAN di Ancarano è composto da 5 (cinque) membri.
Art. 10 
I consiglieri della CAN di Ancarano vengono eletti dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana con voto diretto a scrutinio segreto.
Il diritto di voto e di venire eletti membri al Consiglio della CAN di Ancarano spetta agli appartenenti alla comunità nazionale italiana che hanno diritto di voto e risultano iscritti negli elenchi elettorali particolari dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana del Comune di Ancarano.
Le elezioni al consiglio della CAN di Ancarano si effettuano di regola contemporaneamente alle elezioni degli organi delle comunità d'autonomia locale. A tal fine si applicano con il criterio di opportunità le disposizioni della legge sulle elezioni locali.
Art. 11 
I consiglieri non possono fare parte del Comitato dei garanti o del servizio professionale della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano.
Art. 12 
I membri del consiglio della CAN di Ancarano hanno un mandato di 4 (quattro) anni.
Art. 13 
Il Consiglio ha le seguenti competenze e compiti:
– approva lo statuto della CAN di Ancarano;
– emana il regolamento di procedura;
– approva l'indirizzo programmatico della CAN di Ancarano;
– approva i programmi di lavoro ed i piani finanziari annuali;
– approva il bilancio consuntivo della CAN di Ancarano;
– elegge il presidente e il comitato dei garanti e delibera in merito alla revoca del mandato degli stessi;
– delibera sulla costituzione di imprese economiche da parte della CAN di Ancarano e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione delle stesse;
– delibera sulla costituzione e cofondazione di organizzazioni, istituti ed enti pubblici da parte della CAN di Ancarano;
– dà il consenso all' approvazione dello statuto e alla nomina del direttore delle organizzazioni ed enti pubblici di sua costituzione e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione degli stessi;
– dà il proprio consenso all'approvazione degli statuti delle scuole elementari e degli asili con lingua d'insegnamento italiana;
– dà il proprio consenso alla nomina dei direttori delle scuole elementari e degli asili con lingua d'insegnamento italiana;
– nomina i rappresentanti della nazionalità italiana nei consigli delle scuole elementari e degli asili;
– collabora con i rappresentanti della comunità nazionale eletti negli organi della comunità d'autonomia locale in qualità di consiglieri al seggio specifico per la nazionalità nel consiglio comunale e negli altri organi della comunità d'autonomia locale in conformità della legge sulle CAN;
– avanza alla comunità d'autonomia locale proposte, iniziative, pareri sulle questioni relative alla situazione della comunità nazionale, ai sui diritti specifici ed alla conservazione delle caratteristiche di zone nazionalmente miste;
– nomina la commissione per la stesura dell'elenco elettorale particolare degli appartenenti alla nazionalità italiana;
– nomina la commissione elettorale per l'elezione dei consiglieri nel Consiglio della CAN di Ancarano;
– stabilisce indirizzi, contenuti e modalità di rapporto, collaborazione ed associazione con organizzazioni, della comunità nazionale italiana e con altre organizzazioni;
– delibera su questioni di pertinenza del consiglio;
– emana comunicati, tratta e discute rispetto a richieste, mozioni ed interpellanze degli organi della comunità d'autonomia locale, degli appartenenti alla comunità nazionale e delle sue organizzazioni ed istituzioni;
– in conformità con lo statuto elegge gli organismi di lavoro e nomina i funzionari della comunità autogestita della nazionalità;
– controlla l'operato degli organismi della CAN di Ancarano e del suo servizio professionale;
– assolve altre attribuzioni in conformità allo statuto.
Art. 14 
Il consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno 3 (tre) consiglieri. Le delibere sono valide se vengono approvate da almeno 3 (tre) consiglieri, se non vengono richieste maggioranze più qualificate, ovvero qualora il regolamento di procedura del Consiglio della CAN non stabilisca diversamente.
Art. 15 
Il Consiglio approva lo statuto della CAN di Ancarano con una maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio.
Art. 16 
Le riunioni del consiglio vengono convocate di regola ogni due mesi e comunque non meno di 5 volte all'anno.
Il presidente, il vicepresidente del Consiglio 
Art. 17 
Il consiglio elegge tra i suoi consiglieri, con voto palese o segreto, il presidente ed il vicepresidente del Consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.
Art. 18 
Il mandato del presidente e del vicepresidente ha la durata di 4 (quattro) anni.
Art. 19 
Il mandato del presidente e del vicepresidente cessa:
– con lo scadere del termine di cui all'art. 18;
– in base a dimissioni inoltrate al consiglio e da questi accettate;
– in base a delibera sulla revoca del mandato approvata dal consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.
Art. 20 
Il presidente del consiglio:
– rappresenta la CAN di Ancarano;
– è responsabile della legalità del lavoro della CAN di Ancarano;
– convoca e presiede le riunioni del consiglio;
– firma le decisioni (delibere) approvate dal consiglio;
– segue e controlla la realizzazione delle decisioni del consiglio;
– provvede affinché il lavoro del consiglio sia pubblico;
– cura i rapporti con il servizio professionale e ne segue e controlla l'operato;
– svolge altri compiti che gli vengono affidati dal consiglio.
Art. 21 
Il presidente del consiglio convoca le riunioni del consiglio:
– di propria iniziativa;
– su richiesta formale sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio;
– su proposta dei consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale di Ancarano;
– su proposta del comitato dei garanti.
Art. 22 
I consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale vengono obbligatoriamente invitati a presenziare alle riunioni del consiglio. Altri membri esterni possono essere invitati a presenziare ai lavori qualora il consiglio ne rilevi l’opportunità in riferimento a problematiche di interesse specifico.
Art. 23 
Il vicepresidente del consiglio:
– collabora con il presidente e lo aiuta nell'adempimento dei suoi compiti
– sostituisce il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere la sua funzione
– svolge altri compiti che gli vengono affidati dal presidente o dal consiglio.
Il comitato dei garanti 
Art. 24 
Il comitato dei garanti è composto da tre membri esterni al consiglio. Il comitato dei garanti esercita le seguenti competenze:
– controlla che l'impiego dei mezzi finanziari sia conforme ai piani finanziari approvati;
– esercita il controllo sull'amministrazione patrimoniale;
– esercita il controllo della completa applicazione del presente statuto, del regolamento di procedura e delle altre decisioni accolte dal consiglio della CAN di Ancarano;
– accoglie le istanze in casi di ricorsi e petizioni, formula proposte e le sottopone all'approvazione del consiglio della CAN di Ancarano.
Art. 25 
Il presidente che guida e coordina il lavoro del comitato dei garanti, viene eletto dal consiglio a maggioranza assoluta.
Il mandato del Comitato dei garanti ha la durata di 4 (quattro) anni.
Art. 26 
Il comitato può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità la convocazione del consiglio della CAN di Ancarano. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare il consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è stato trasmesso sollecito scritto da parte del comitato.
III. COLLEGAMENTO DELLA CAN DI ANCARANO ALLA CAN COSTIERA 
Art. 27 
La CAN di Ancarano, insieme alle CAN di Capodistria, Isola e Pirano, costituiscono la Comunità autogestita COSTIERA della nazionalità italiana nella Repubblica di Slovenia, in base alle disposizioni della legge sulle Comunità autogestite delle nazionalità che derivano dal presente statuto.
Art.28 
Il consiglio della CAN di Ancarano nomina nel consiglio della CAN costiera 2 consiglieri che hanno un mandato di 4 (quattro) anni.
Art. 29 
Il consiglio della CAN di Ancarano delibera sulla nomina e sulla revoca dei consiglieri nella CAN COSTIERA con la maggioranza assoluta dei voti dei membri del consiglio della CAN di Ancarano.
Art. 30 
Il consiglio della CAN di Ancarano dà il consenso allo statuto della CAN COSTIERA con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del consiglio della CAN di Ancarano.
IV. IL SERVIZIO PROFESSIONALE 
Art. 31 
La Comunità ha un proprio servizio professionale che svolge i lavori professionali, amministrativi e finanziari per la CAN di Ancarano.
Il segretario organizzativo è il responsabile del corretto funzionamento del Servizio professionale del quale operato risponde al Presidente del Consiglio della CAN, ai sensi dell’atto generale, il Regolamento di organizzazione interna e sistematizzazione servizio professionale della CAN.
Gli impiegati del Servizio professionale, ai sensi dell’atto generale, il Regolamento di organizzazione interna e sistematizzazione servizio professionale della CAN, sono tenuti a fornire la massima collaborazione ed impegno per la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente e per l’adeguato ed efficiente funzionamento del Servizio professionale stesso, dei suoi compiti e mansioni, nonché di tutti gli organi della CAN, ai sensi del presente Statuto e degli altri Regolamenti, Accordi, Atti o disposizioni.
Diritti, doveri e responsabilità reciproci tra la CAN ed il Servizio professionale vengono stabiliti con un l’atto generale della CAN, che viene approvato dal presidente della CAN, con l’approvazione del Consiglio della CAN. Nell’atto generale vengono definiti anche gli altri documenti che regolano il funzionamento del Sevizio professionale (organigramma, ecc.) approvati dal Consiglio della CAN.
Art. 32 
Il servizio professionale viene finanziato dalle entrate finalizzate della CAN e da altre entrate realizzate dallo stesso. Il servizio professionale, d’intesa con la Presidenza della CAN, dispone ai sensi delle leggi vigenti, dei mezzi di cui al precedente comma che vengono definiti nel piano finanziario della CAN. Su Delibera del Consiglio della CAN, il Servizio professionale può svolgere lavori e servizi anche per altri soggetti della Comunità Nazionale Italiana che si finanziano in armonia con i finanziamenti pubblici, direttamente, o per tramite della CAN.
V. FINANZIAMENTO DELLA CAN DI ANCARANO 
Art. 33 
I mezzi per le attività della CAN di Ancarano vengono assicurati in conformità alla legge dal bilancio del Comune di Ancarano, dai mezzi della comunità d'autonomia locale, dal bilancio della Repubblica di Slovenia e da altre fonti. La CAN di Ancarano può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, dagli accordi internazionali, dagli accordi di collaborazione con la nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.
VI. MODIFICHE DELLO STATUTO 
Art. 34 
La modifica dello statuto può venire proposta:
– dal consiglio della CAN di Ancarano;
– da 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
Art. 35 
La proposta di cui all'art. 34 va inoltrata formalmente al consiglio della CAN di Ancarano che delibera in merito con una maggioranza necessaria di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.
Art. 36 
Qualora il consiglio abbia deliberato favorevolmente sulla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commissione preposta alla stesura della proposta di modifica.
Art. 37 
Il consiglio della CAN di Ancarano approva le modifiche allo statuto con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 38 
Entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto il consiglio della CAN di Ancarano accoglie il regolamento di procedura.
Art. 39 
Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del consiglio della Comunità di Ancarano. Lo statuto entra in vigore all’atto dell’approvazione, subentrando a quello precedente, ovvero alla delibera statutaria provvisoria ed alle disposizioni aventi carattere transitorio.
Il Presidente 
del Consiglio della CAN di Ancarano 
Linda Rotter m.p.

AAA Zlata odličnost