Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

984. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 1 (krajše: SD IPN – št. 1) za ureditev kamnoloma Hrastje, stran 3375.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (UPB – Uradni list RS, št. 37/11) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 1 (krajše: SD IPN – št. 1) za ureditev kamnoloma Hrastje 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se določa izdelava prvih sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 114/13), v nadaljevanju IPN, po postopku in na način, ki ga določa ZPNačrt.
(2) V veljavnem IPN Občine Šentjur so v 104. členu odloka določena območja enot urejanja prostora (EUP) z oznakami DO12 (kamnolom Žusem), HR7 (kamnolom Hrastje), LŽ10 (kamnolom Žamerk) in PT2 (kamnolom Zelnice), ki so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin. Za navedena območja je država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje. Za kamnolom Hrastje je določeno tudi razvojno območje – območja podEUP z oznakami HR7/2, HR7/3 in HR7/4.
(3) Razlog za SD IPN – št. 1 je pobuda investitorja, ki bi želel kvalitetno in celostno dolgoročno etapno sanacijo območja kamnoloma Hrastje. Za kvalitetno sanacijo je potrebno prilagoditi konfiguracijo terena tako, da bo ob zaključku aktivnosti dosežena kvalitetna krajinska podoba. V ta namen je potrebno s SD IPN – št. 1 območjem z oznako HR7/2, HR7/3 in HR7/4 spremeniti namensko rabo zemljišč.
2. člen 
(območje, predmet in vrsta postopka SD IPN – št. 1) 
(1) SD IPN – št. 1 se izdela za območja podEUP z oznakami HR7/2, HR7/3 in HR 7/4, kjer se opredeljenemu razvojnemu območju določi namenska raba prostora LN.
(2) SD IPN – št. 1 se pripravijo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Uporabijo se obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo IPN.
(2) Dodatno se izdela:
– programsko zasnovo sanacije kamnoloma,
– rudarski projekt,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja,
– izdelajo se tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD IPN 1 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
4. člen 
(okvirni roki za pripravo SD IPN 1) 
(1) Okvirni roki za pripravo SD IPN – št. 1
– priprava temeljnih prostorskih podatkov ter analiza obstoječega stanja 
– sklep o začetku postopka 
– izdelava programske zasnove
marec/maj 2016
– izdelava osnutka SD IPN – št. 1 na podlagi splošnih smernic, programske zasnove in drugih strokovnih podlag
junij 2016
– pridobitev prvih mnenj (M1) nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o obveznosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
– usklajevanje z NUP 
– izdelava eventualno potrebnih dodatnih strokovnih podlag
julij/avgust 2016
– izdelava dopolnjenega osnutka SD IPN – št. 1 ob upoštevanju M1
september 2016
– javna razgrnitev (JR) z javno obravnavo (JO) 
– priprava dopolnjenega osnutka za prvo branje na občinskem svetu (OS)
oktober 2016
– priprava stališč do podanih pripomb in predlogov javnosti iz JR in JO 
– izdelava predloga SD IPN – št. 1
november 2016
– pridobitev drugih mnenj NUP (M2) 
– priprava usklajenega predloga SD IPN – št. 11 
– obravnava in sprejem usklajenega predloga v drugem branju na OS
december 2016/ januar 2017
– objava v Uradnem listu
februar 2017
(2) Okvirni roki za pripravo se v primeru obveznosti izvedbe postopka CPVO, eventualno potrebnih dodatnih strokovnih podlag, zahtev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave SD IPN – št. 1 s svojimi smernicami in mnenji za načrtovanje sodelujejo naslednji NUP ter ostali udeleženci:
(1.1.) DRŽAVNI NUP:
– za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
– za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, 
– za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode,
– za področje ohranjanja narave: ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE, OE Celje,
– za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino,
– za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo,
– za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– za področje varstva okolja: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
– za področje zdravja: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE.
(1.2.) LOKALNI NUP:
– za področje cestnega prometa: OBČINA ŠENTJUR, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni: JKP ŠENTJUR, Javno komunalno podjetje, d.o.o.,
– za električno omrežje: Elektro Celje d.d.,
– za telekomunikacije: Telekom Slovenije, d.d.
(2) Če se v postopku priprave SD IPN – št. 1 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku priprave. NUP morajo v skladu s 47.a in 51. členom ZPNačrt podati prvo in drugo mnenje k osnutku oziroma predlogu SD IPN – št. 1 v 30 dneh od prejema poziva ter vzporedno odločitii glede potrebe izvedbe postopka CPVO.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
(1) Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo SD IPN – št. 1 nosi pobudnik.
(2) Postopek SD IPN – št. 1 v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Šentjur.
7. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
(1) Sklep pripravljavec (občina) pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2016
Šentjur, dne 15. marca 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost