Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Ob-1846/16, Stran 792
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1612), 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10), sklepa 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 23. 12. 2015, objavlja Občina Ig
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine parcele št. 2432/25, k.o. 1700 Ig (ID 1812295), ID znak 1700-2432/25-0
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je ravno pravokotno zemljišče s površino 576 m2, v območju IGO4-1, v urejanju prometne infrastrukture v območju varstva pred nesrečami oziroma na robu območja stanovanjske gradnje. Do zemljišča je speljana obstoječa cesta. Zemljišče je nezazidano stavbno zemljišče, v naravi prosto. Po stanju zemljiške knjige pa je vpisana stvarna služnost na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice št. 3513/019/2014-249, z dne 22. 12. 2014, pod ID pravice/zaznambe 16942184, in sicer v obsegu položitve in izvedbe vodovodnega priključka izključno po trasi iz grafike in opravljanje vseh nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotnega časa obratovanja zadevnega voda v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine, parcele št. 2434/4, k.o. 1700 Ig (ID 6321858).
3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 17. 3. 2016, št. 35011/117/2016, velja za navedeno parcelo Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12) in Odlok o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12 in 8/15). Osnovna namenska raba parcele je območje stanovanj – splošne stanovanjske površine, ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost. Poudariti je, da parcela leži v območju varovanja kulturne dediščine (Ljubljana – kulturna krajina Ljubljansko barje). Kulturno varstvene smernice izdaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana. Parcela leži v območju ohranjanja narave in zanjo velja Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) – (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13, odl. US in 3/14).
4. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli ni.
5. Izklicna cena znaša 80,00 EUR/m2, skupaj tako 46.080,00 EUR + 22 % DDV, ki znaša znesek 10.137,60 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena 56.217,600 EUR z vključenim 22 % DDV.
6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 20. 4. 2016, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 16. uri.
7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 56.217,60 EUR za znesek najmanj 200,00 EUR.
8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu.
9. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca.
10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 4.733,60 EUR, in sicer na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320, sklic 75361-722100, s pripisom javna dražba za parcelo št. 2432/25, k.o. 1700 Ig ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, na tel. 051/412-304.
15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig

AAA Zlata odličnost