Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

963. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3327.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-3/2016
Koper, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 17. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 3326/4 in 3326/6, k.o. Bertoki, parc. št. 1686/78, k.o. Boršt, parc. št. 1706/19, k.o. Dekani, parc. št. 2424/7, k.o. Sveti Anton ter 5335/2, k.o. Truške, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3326/4 in 3326/6, k.o. Bertoki, parc. št. 1686/78, k.o. Boršt, parc. št. 1706/19, k.o. Dekani, parc. št. 2424/7, k.o. Sveti Anton ter 5335/2, k.o. Truške, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-3/2016
Koper, dne 17. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  L A  D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-3/2016
Capodistria, 18. marzo 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l’autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
In base agli articoli 29 e 51 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e agli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) e in base all'articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza CC, 93/05, 120/06 – Sentenza CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 17 marzo 2016 ha approvato la
D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
I. 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3326/4 e 3326/6, c.c. di Bertocchi, particella catastale n. 1686/78, c.c. di Boršt, particella catastale n. 1706/19, c.c. di Dekani, particella catastale n. 2424/7, c.c. di Sveti Anton, particella catastale n. 5335/2, c.c. di Truške tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II. 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente al bene immobile insistente sulla particelle catastali n. 3326/4 e 3326/6, c.c. di Bertocchi, particella catastale n. 1686/78, c.c. di Boršt, particella catastale n. 1706/19, c.c. di Dekani, particella catastale n. 2424/7, c.c. di Sveti Anton, particella catastale n. 5335/2, c.c. di Truške.
III. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-3/2016
Capodistria, 17. marzo 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l’autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost