Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 410-0016/2016-3 Ob-1819/16, Stran 768
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (NPS), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16), (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2016 (sprejetega na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 22. 2. 2016), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2016 (št.: 410-0016/2016-1, z dne 15. 3. 2016) Občina Divača objavlja
javni razpis 
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2016
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ID za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 2016. Občina Divača bo v letu 2016 sofinancirala naslednje programe športa:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja mladine (in študentov)
2. Športna rekreacija
3. Šport invalidov
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Delovanje športnih društev in klubov
8. Športne prireditve
9. Neprogramske stroške.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (NPS), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/15), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16), Letni program športa v Občini Divača za leto 2016 (sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 22. 2. 2016).
2. Okvirna višina sredstev za leto 2016
Proračunska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva za programe športa – razpis«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača: 31.000,00 EUR;
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje organizacije in izvedbe športnih prireditev: 5.000,00 EUR – od tega športne prireditve – 3.000,00 EUR; ostale sestavljene prireditve (turizem in šport) – 2.000,00 EUR;
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje Neprogramskih stroškov, ki jih imajo izbrani izvajalci programov športa v Občini Divača za izvedbo programov športa v Občini Divača: 6.000,00 EUR.
Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
3. Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16) in Meril, ki so sestavni del Odloka. Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski upravi Občine Divača. Merila za vrednotenje programov športa vsebujejo splošna določila za vse izbrane programe športa in določila za posamezne programe športa.
Merila za vrednotenje programov športa imajo za osnovo točkovni sistem razen:
– šolskih športnih tekmovanj,
– programov (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan in Naučimo se plavati za propagandno gradivo) in izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu,
– neprogramskih stroškov, ki jih imajo izbrani izvajalci programov športa v Občini Divača za izvedbo programov športa v Občini Divača.
Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se predhodno izločijo na podlagi pregleda in ocenitve potrebnih sredstev v prispelih prijavah izvajalcev navedenih športnih programov.
4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje programov športa lahko prijavijo izvajalci programov športa:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2016 pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, lahko skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu in neprogramskih stroškov, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
– Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira organizacija in izvedba športnih prireditev. Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ dve športni prireditvi. Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini Divača;
– športna prireditev je izvedena v Občini Divača;
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša razpis, na katerega organizator športne prireditve kandidira.
– Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa. Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih stroškov so športna društva, ki so v okviru javnega razpisa izbrana za izvajalce programov športa v tekočem letu, na katerega se javni razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje. Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo športnih objektov oziroma prostorov oziroma zunanjih športnih površin za vadbo oziroma izvajanje dejavnosti programov športa, ki se nahajajo v Občini Divača. Pri izvajalcih programov športa, pri katerih je uporaba prostorov za izvajanje vadbe vezana na sezonsko uporab zunanjih oziroma notranjih športnih površin, se priznavajo neprogramski stroški glede na dejansko uporabo v odvisnosti od sezone (zimski, letni čas). Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov športa posameznega izvajalca, ki jih prijavlja prijavitelj na razpis. Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine Divača, ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem razpisu.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost – redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
Pravico do sofinanciranja organizacije in izvedbe športnih prireditev imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini Divača,
– športna prireditev je izvedena v Občini Divača,
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator športne prireditve kandidira.
Sofinanciranje neprogramskih stroškov, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa:
Upravičeni neprogramski stroški so:
– stroški najemnine oziroma uporabnine prostora/prostorov oziroma objekta, ki jih uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
– stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
– stroški porabe električne energije za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
– stroški ogrevanja za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
– stroški porabe vode za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti.
Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se nanaša javni razpis.
Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja za mesec november in december. Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene stroškov. Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji.
Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Vloga – Razpis šport 2016«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/73-10-930. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek razpisa poteka skladno z Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16) in Merili, ki so sestavni del navedenega Odloka.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost