Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Št. 8020-5/2016-2 Ob-1816/16, Stran 731
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108, Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016) objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2016
Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
– A2 – projekti kmetijske predelave in trženja,
– A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).
2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja ter gozdarstva.
3. Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.
4. Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 1.000.000,00 EUR.
5. Razpisana ugodna posojila bo Sklad dodeljeval v dveh sklopih:
Sklop 1 po pravilih državnih pomoči
Obrestna mera: 
3-mes. Euribor + pribitek od 0,5 % do 1,0 % letno.
Sklop 1 nudi posojila z obrestno mero, ki je nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči (v nadaljevanju: ROM) in zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji s projekti za namen A1 ter A2 za stroške po Sklopu 1 v skladu z 21. točko 4.2 podpoglavja tega razpisa, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov Sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva (v obliki posojila), a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči za kmetijske skupinske izjeme, št. priglasitve: K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015 (v nadaljevanju: shema državnih pomoči).
Sklop 2 izven pravilih državnih pomoči
Obrestna mera: 
ROM + pribitek od 0,1 % do 0,5 % letno.
Sklop 2 nudi posojila z obrestno mero, ki je višja od veljavne ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vlagatelji s projekti za namen A1 in A3 za stroške po Sklopu 2 v skladu z 21. točko 4.2 podpoglavja tega razpisa oziroma tudi tisti vlagatelji, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja le-teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije ter so že dosegli najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije, tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči.
6. Za opredelitev velikosti projektov, ki se prijavljajo na ta javni razpis, se v javnem razpisu za določitev vrste zahtevane investicijske dokumentacije pri posameznih projektih uporablja naslednja razvrstitev:
– manjši projekti z upravičeno vrednostjo investicije do vključno 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen),
– večji projekti z upravičeno vrednostjo investicije nad 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen).
Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec A, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec opisa projekta (za manjše projekte),
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– ter vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 15. 11. 2016.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od 3. 5. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
– Vlagatelj mora vlogo po posameznem namenu oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga A, kmetijstvo/gozdarstvo«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.
2. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.
3. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
4. Dejavnost projekta:
Namen
Investicijsko področje projektov
Predpis, ki določa investicijsko področje projektov
A1
pridelava kmetijskih proizvodov
Priloga I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Priloga I Pogodbe EU)
A2
predelava in trženje kmetijskih proizvodov oziroma dopolnilne dejavnosti s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov
Priloga I Pogodbe EU
Kolikor gre za dopolnilno dejavnost pri namenu A2 ali A3, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po zaključenem projektu.
A3
naložbe v gozdarske tehnologije za razvoj, modernizacijo in prilagajanje gozdarskega sektorja ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov
4.2 pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu A s pripadajočimi prilogami, navedenimi na koncu prijavnega obrazca.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, oddana v rokih in na predpisan način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, t.j. pravilno izpolnjen prijavni obrazec s prilogami.
3. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja
– opis projekta, vključno z datumom začetka in datumom dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija in priloge se morajo glasiti na vlagatelja in na prijavljeni projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Vlagatelju je lahko po posameznem namenu po javnem razpisu odobren največ en projekt.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
8. Vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke, tako da jih je mogoče preveriti.
9. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
10. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženih dokazil, ki jih s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z in brez DDV.
11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta in dejavnost, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kolikor se za projekt izda uporabno oziroma drugo dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
13. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
14. Vlagatelj mora s projektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju kmetijstva oziroma gozdarstva in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev, ki ga opredeli v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumentaciji, in sicer:
a) Pri namenu A1:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe neproizvodne;
– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.
b) Pri namenih A2 in A3:
– zmanjšati proizvodne stroške;
– izboljšati proizvodnjo;
– izboljšati kakovost.
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev glede na posamezni namen, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisne obrazložitve odstopanj.
15. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
16. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
17. Pri Sklopu 2 se lahko projekt prične od vključno 1. 1. 2016 naprej, pri Sklopu 1 pa projekt ne sme biti začet pred datumom oddaje vloge na razpis. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le ta ni več upravičen do posojila. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, plačilo avansa, plačilo are, itd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do posojila.
18. Financirani upravičeni stroški projekta se morajo:
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 3 leta po zaključku projekta,
– v primeru nematerialnih projektov uporabljati izključno v KG, ki je prejelo posojilo, in morajo ostati v KG vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.
19. V primeru, da je vlagatelj pravna oseba ali s.p., je potrebno osnovna sredstva vključiti v aktivo podjetja ter jih obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo.
20. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se ohrani dejavnost na določenem območju za obdobje 3 let. Vlagatelj mora za to predhodno pridobiti soglasje Sklada.
21. Upravičeni stroški:
Sklop 1 – vsebuje državno pomoč
Sklop 2 – ne vsebuje državne pomoči
Potrebno priložiti: 
neobvezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe, izdane po 1. 1. 2016 za celoten prijavljen projekt.
Potrebno priložiti: 
račune, pogodbe, predračune, predpogodbe oziroma ponudbe, izdane po 1. 1. 2016 za celoten prijavljen projekt.
namena A1 in A2
namen A1
a) stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov;
a) vsi stroški, ki so navedeni pod Sklop 1 v tej tabeli;
b) stroški samostojnega nakupa nepremičnin (kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih);
b) nakup nove ali rabljene mehanizacije oziroma strojev in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo).
c) stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin; 
d) naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire
energije za potrebe kmetijskih gospodarstev;
e) stroški izgradnje oziroma obnove namakalne infrastrukture ter namakalna oprema, nova ali rabljena, oziroma stroji za namakalne sisteme.
namen A3
a) stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov;
b) nakup novih ali rabljenih strojev oziroma mehanizacije in opreme za delo v gozdu (z vključujočo računalniško programsko opremo).
Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2011.
Nakup rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči.
V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen.
22. Neupravičeni stroški za vse namene (A1, A2 in A3) so:
– davki, dajatve, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti in nadomeščanje starih posojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta).
23. Pri posameznem namenu je potrebno upoštevati še dodatne pogoje:
– Pri namenu A1 je naložba lahko povezana s proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni kmetije, če taka proizvodnja ne presega povprečne letne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji, za kar mora vlagatelj v primeru takšne vrste naložbe upoštevati še dodatna pravila, v skladu s 30. členom Pravilnika Sklada.
– Pri vseh namenih mora biti naložba v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
– Pri namenu A2 se pomoč ne dodeli za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
– Pri namenu A3 v zvezi z uporabo lesa kot surovine ali vira energije so omejene na vse delovne operacije pred industrijsko predelavo.
24. Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki:
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2, 3 ali 4 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja za novoustanovljeno podjetje) oziroma je kreditna sposobnost ocenjena manj kot dobra za kmete;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada;
– je veliko podjetje glede na Prilogo I;
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike Slovenije;
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov;
– zaproša za posojilo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za posojilo, ki je neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– želi izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne kmetijske proizvodnje iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o Evropski uniji oziroma ni s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I ali s področja gozdarstva;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
4.3 Finančni pogoji
1. Projekt za Sklop 1 je lahko s strani Sklada sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) in pri ukrepih, ki se izvajajo po Sklopu 1 (pridelava ter predelava in trženja kmetijskih proizvodov, v skladu z 21. točko 4.2 podpoglavja tega razpisa) hkrati do najvišjega dovoljenega zneska po Kmetijski uredba za skupinske izjeme oziroma odstotka državnih pomoči, kar znaša do 50 % državne pomoči.
V primeru Sklopa 1 se državna pomoč za projekt ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne pomoči.
2. V posojilih Sklada predstavlja državno pomoč zgolj razlika med ROM ter obrestno mero Sklada. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal Skladu.
3. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomoči, kolikor je le-te prejel, oziroma je v fazi pridobivanja državne pomoči za isti projekt.
4. Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 EUR (brez DDV).
5. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt po posameznem namenu za največ 250.000,00 EUR posojila.
7. Projekt za Sklop 2 je s strani Sklada lahko sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV). Vlagatelji, ki so prejeli oziroma so v fazi pridobivanja državne pomoči, se lahko prijavijo samo za delež, ki ne predstavlja državne pomoči.
8. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
9. Pri obeh sklopih mora vlagatelj pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
10. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma, da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
11. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči (velja le za Sklop 1) za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri je, oziroma bo pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, je o tem dolžan nemudoma obvestiti Sklad.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
13. Posojilni pogoji:
Višina posojila 
(v EUR)
Skupna doba vračanja 
(moratorij in odplačilna doba posojila)
Moratorij na odplačevanje glavnice posojila
Vračanje posojila in obresti
Obrestna mera
Sklop 1
Sklop 2
od 5.000,00 do vključno 30.000,00
5 let
do 1 leto
mesečno
1. Euribor (trimesečni) + 0,5 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90.
2. Euribor (trimesečni) + 0,7 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09.
3. Euribor (trimesečni) + 1,0 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
1. Veljavna ROM + 0,1 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90.
2. Veljavna ROM + 0,3 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09.
3. Veljavna ROM + 0,5 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
nad 30.000,00 do vključno 50.000,00
7 let
do 1 leto
mesečno
nad 50.000,00 do vključno 100.000,00
8 let
do 1 leto
mesečno
nad 100.000,00 do vključno 200.000,00
9 let
do 2 leti
mesečno
nad 200.000,00 do vključno 250.000,00
10 let
do 2 leti
mesečno
– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2016 glede na UMZDRO.
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor ali ROM negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Odločba o dodelitvi posojila ter soglasje k zavarovanju posojila sta osnovi za sklenitev posojilne pogodbe. Upravičenec bo sklenil posojilno pogodbo s Skladom.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Rok se lahko podaljša s soglasjem Sklada.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge.
4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic ter izvršnico (razen v primeru fizičnih oseb) in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev:
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje, ki niso pravne osebe lahko praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1: 2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu.
– z zavarovanjem posojila pri zavarovalnici po njenih pogojih (praviloma za posojila do 20.000,00 EUR). Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno predložiti zemljiško knjižne izpiske za predlagano nepremičnino ter cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na Sklad. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. Ob prijavi projekta cenitev ni obvezna priloga, vendar priporočljiva, saj skrajša čas od oddaje vloge do črpanja posojila. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče. Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1: 2,0. Zavarovanje posojila na nepremičninah je možno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma pri kmetih z bonitetno ocena določeno kot najmanj dobro po metodologiji Sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi z vpisom hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 3,0. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor je na nepremičnini hipoteka, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojila za vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem pri posojilih z ročnostjo največ 5 let, in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 1,5, oziroma pri zavarovanju z nepremičninami z vpisom hipoteke na 2. mesto, pri čemer mora biti predhodno doseženo zavarovalno razmerje z nepremičninami 1:2. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj mora predložiti:
– cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od prijave vloge na razpis.
– dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo banke o pripravljenosti izdaje bančne garancije. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
6. V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj predložiti primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja.
7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem ali zahteva dodatno zavarovanje, če presodi, da predlagano ni ustrezno. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine.
8. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;
– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu celotnih obveznosti;
– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov in situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2016 naprej za Sklop 2; kopije pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2016 naprej za Sklop 2. Kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1, za Sklop 2 pa so lahko pričeta od vključno 1. 1. 2016 dalje;
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije.
2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.
4. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
5. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2018. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta po pogodbenem roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta namen posredovati izpolnjena obrazca Poročili o projektu.
V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednja 3 leta po končanem projektu. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada.
4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta ali ogled predmeta zavarovanja.
6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev ali določil javnega razpisa.
8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan Prijavni obrazec A s prilogami. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. Priloge:
a. Obvezne priloge:
– S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
– Investicijska dokumentacija, ki se pripravi v obliki opisa projekta (za manjše projekte) oziroma poslovnega načrta (za projekte med 50.000,00 in 500.000,00 EUR) ali investicijskega programa (za projekte nad 500.000,00 EUR).
Investicijski program se za projekte z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) izdela v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
– Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
– Predlog zavarovanja posojila v skladu s 5. točko 4.4 podpoglavja tega javnega razpisa, ki ga vlagatelj opredeli v prijavnem obrazcu A in v ta namen priloži ustrezna dokazila.
– Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis.
– V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. Upravno dovoljenje se predloži kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno. Kolikor gradbeno oziroma upravno dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
– Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane od vključno 1. 1. 2016 naprej. V primeru prijave projekta za Sklop 2 pa lahko priloži tudi račune ali pogodbe od vključno 1. 1. 2016 naprej. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije oziroma opreme je potrebno priložiti dokazilo za nakup rabljene ali nove opreme, iz katerega bo razvidna starost strojev ali opreme, kolikor to ni razvidno iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustreznega dokazila o investicijskih stroških projekta.
– V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije, opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa ni bil predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne pomoči ne presega najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali opreme je potrebno navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2011.
– Nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim projektom.
– Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt
– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
– kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za pravne osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 31. 3. 2016, z označbo registrirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt;
– Potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad.
– Dokazilo o zaščiteni kmetiji, kolikor ima kmetija takšen status.
– Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih in Skladovih virov predvidene tudi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
b. Neobvezne priloge:
– Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa je potrebno priložiti kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu. Kolikor Sklad z.k. izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
– Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, ko bo projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
– Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
– Fotografija stanja pred začetkom izvajanja del.
– V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne priloži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju projekta.
– Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5-letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Dokazilo, da je vlagatelj član mlade družine (za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še nobeden otrok v času te prijave ni šoloobvezen). V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.
Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk (velja za vse namene po tem razpisu), po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– Lokacija projekta – 30 točk:
– stopnja razvitosti razvojne regije – 5 točk,
– koeficient razvitosti občine za leto 2016 – 15 točk,
– obmejna problemska območja – 10 točk.
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk:
– tržni elementi projekta – 27 točk,
– ocena finančne uspešnosti projekta – 8 točk,
– dejavnost kmetijskega gospodarstva – 5 točk.
– Ocena vlagatelja – 30 točk:
– kreditna sposobnost – 15 točk,
– velikost vlagatelja – 5 točk,
– dodatni kriteriji – 10 točk.
2. Postavljena merila za ocenjevanje vlog in kreditna ocena vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji vloge).
3. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči skupno vsaj 40 točk od skupno 100 točk, od tega najmanj 25 točk iz točkovanja tržnih in ekonomskih elementov projekta ter ocene investitorja. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.
Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Odpiranje je praviloma vsak petek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici od vključno 3. 5. 2016 dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (opis projekta, poslovni načrt ali investicijski program), sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
9. Komisija bo v skladu z javnim razpisom obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle brez dodatnih točk za TNP skupno 40 ali več točk ter hkrati najmanj 25 točk iz tržnih in ekonomskih elementov projekta ter ocene investitorja, do porabe razpisanih sredstev, sicer bodo kot neutemeljene zavrnjene.
10. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko še uvrstile med upravičence za dodelitev sredstev (črpanje t.i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po podkriteriju – koeficient razvitosti občine projekta za leto 2016. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. Kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo o dodelitvi posojila je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica 

AAA Zlata odličnost