Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

965. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016, stran 3330.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 11. seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.223.111
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.445.275
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.141.535
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.187.465
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.177.060
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
777.010
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.303.740
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.887.030
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
34.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
195.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
183.710
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
150.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
150.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
627.836
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
593.774
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
34.062
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.396.274
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.710.476
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
390.728
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
61.610
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.144.513
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
113.625
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.273.607
410
SUBVENCIJE
155.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.147.114
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
532.675
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.438.818
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.587.565
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.587.565
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
824.627
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
681.220
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
143.407
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.173.163
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
193.500
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
193.500
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–193.500
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.366.663
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.173.163
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.366.663
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2015-6
Kranjska Gora, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost