Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, stran 3385.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15) se spremeni 6. člen, tako, da se glasi:
"Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program osnovne šole, program predšolske vzgoje in javne knjižnice."
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
"– Podružnična šola Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani in izvaja pouk v enem oddelku, praviloma kot kombinacijo 1. in 2. razreda osnovne šole."
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se doda sedma alineja, ki se glasi:
"– enem oddelku na lokaciji Senožeti, na naslovu Senožeti 53, Dol pri Ljubljani".
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki določa:
"Če je za posamezno šolsko leto v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest se za to šolsko leto poveča število otrok v oddelkih za dva otroka glede na predpisan normativ."
Dosedanji tretji odstavek 7. člena postane četrti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Določba 2. člena vstopi v veljavo z dnem 31. 8. 2016.
Določba 3. člena vstopi v veljavo z dnem 1. 9. 2016.
Učence, ki bi obiskovali Podružnično šolo Senožeti in niso vključeni v oddelek iz 2. člena, se razporedi v oddelke ustreznih razredov na matični šoli Janka Modra ali podružnični šoli Dolsko, v skladu z željami staršev in prostorskimi ter kadrovskimi zmogljivostmi posamezne šole. O razporeditvi odloči ravnatelj.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2016-11
Dol pri Ljubljani, dne 30. marca 2016
 
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost