Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica, stran 3367.

  
Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 16. redni seji dne 10. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 57/12) se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, so dolžni posredovati informacijo o dogodku najkasneje do 25. v mesecu za naslednji mesec na e-naslov info.temnica@siol.net in tajnistvo@miren-kostanjevica.si.«
2. člen 
18. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(postopek točkovanja in vrednotenja) 
(1) Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne ljubiteljske kulturne dejavnosti) kulturnih društev, drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva in programov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, v delu, ki presega obvezne vzgojno-izobraževalne programe, se izvede v skladu z določili iz Tabele 1:
TABELA 1
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov:
KULTURNI PROGRAMI
1. Dejavnost
 št. točk
glasbena
30
gledališka
20
plesno-folklorna
20
literarna 
10
likovna, filmska, fotografska 
10
tehnična kultura
30
dodatna dejavnost društva (poleg osnovne)
10
2. Število aktivnih članov 
član
1
3. Vaje 
izvedba vaje 
5
(vrednoti se do 80 vaj)
4. Predstavitve oziroma nastopi
nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
20
izvedba samostojnega nastopa v občini
80
sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci (Primorska poje, Revija pevskih zborov Goriške)
50
nastop izven območja regije
40
udeležba na regijskem tekmovanju
60
udeležba na državnem tekmovanju
80
udeležba na mednarodni prireditvi
do 200
5. Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali selekcijah 
(za dosežena prva tri mesta dodatek v  % na skupno število točk)
v  %
na občinskem ali medobčinskem tekmovanju
10
na državnem tekmovanju 
30
na meddržavnem tekmovanju 
50
6. Medijska odmevnost – skupaj max. 15 točk
Nacionalni mediji
5
Regionalni mediji
2
Druga občila in spletni/elektronski mediji
1
7. Pomembnost programa za občino
do 100
8. Kvaliteta in zahtevnost programa
do 200
(2) Objave v medijih je potrebno ustrezno dokazati (kopija članka oziroma drugo ustrezno dokazilo). Strokovna komisija lahko sama strokovno ovrednoti posamezno objavo.«
3. člen 
19., 20. in 21. člen pravilnika se črtajo.
4. člen 
22. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(javne kulturne prireditve in ostali kulturni projekti) 
(1) Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, pridobi dodatne točke, če samostojno organizira ali soorganizira in izvede javno kulturno prireditev oziroma kulturni projekt v občini.
(2) Iz sredstev proračuna občine se na podlagi kandidature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki so v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali ohranjanju kulturne dediščine občine.
(3) Projekte iz drugega odstavka tega člena lahko prijavijo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, če izkažejo neprofitnost projekta, vsebinsko vezanost na območje občine in širši interes.
TABELA 2
Točkovanje in vrednotenje kulturnih projektov in prireditev:
KULTURNI PROJEKTI-PRIREDITVE
1. Dejavnost
glasbena
20
gledališka
25
plesno-folklorna
20
likovna, fotografska, filmska
10
tehnična kultura
20
literarna
10
2. Število sodelujočih
do 10 sodelujočih
5
do 20 sodelujočih
10
do 30 sodelujočih
15
nad 30 sodelujočih
20
3. Način organiziranja projekta – 
največ 10 projektov na posameznega izvajalca
projekt v celoti organizira prijavljeno društvo
40
projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi
 20
projekt društva, ki le sodeluje v akciji, ki jo organizira drugo društvo ali drug prireditelj
 10
4. Dodatne točke
Večdnevni projekt, ki ga v celoti organizira 
prijavljeno društvo
60
Dvodnevni projekt, ki ga v celoti organizira 
prijavljeno društvo
40
5. Medijska odmevnost – skupaj max. 15 točk:
Nacionalni mediji
5
Regionalni mediji
2
Druga občila in spletni/elektronski mediji
1
6. Pomembnost projekta za občino
do 30
7. Kvaliteta in zahtevnost projekta
do 30
« 
5. člen 
Ostali členi pravilnika se smiselno preštevilčijo.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Miren, dne 10. marca 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost