Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

986. Sklep o začetku priprave Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice, stran 3376.

  
Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb Zazidalnega načrta
Odlok o Zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice št. 35203-3/96 je bil sprejet v letu 1997 in spremenjen in dopolnjen v letih 2002, 2004, 2005 in 2012 (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/97, 12/02 in Uradni list RS, št. 123/04, 119/05, 45/12).
V okviru obstoječega Zazidalnega načrta je na razširjenem stanovanjskem območju na levem bregu Kotredeščice predvidenih 17 novih individualnih stanovanjskih objektov in 2 nova obrtno-stanovanjska objekta. V letih od sprejetja zazidalnega načrta je izgrajenih 9 individualnih stanovanjskih objektov.
Pobudniki Sprememb Zazidalnega načrta so lastniki dveh stanovanjskih objektov stoječih na parceli št. 1563/5 in parceli št. 1563/3, obe k.o. Zagorje-mesto. Objekta sta bila zgrajena v letu 2001. Med obema objektoma so lastniki objektov skupaj odkupili parcelo št. 1563/4, k.o. Zagorje-mesto.
2. Območje, predmet in vrsta postopka Sprememb Zazidalnega načrta
Parcela št. 1563/4, k.o. Zagorje-mesto je v obstoječem Zazidalnem načrtu načrtovana kot samostojna gradbena parcela, na kateri je predvidena izgradnja stanovanjskega objekta. Ker pa so kvadrature obravnavanih parcel relativno majhne (parcela št. 1563/3 – 567 m2, parcela št. 1563/4 – 760 m2 in parcela št. 1563/5 – 692 m2), želijo pobudniki to parcelo razdeliti in priključiti k parcelama, na katerih stojita stanovanjska objekta.
Vzorec pozidave se proti robu ureditvenega območja naselja redči z večjimi gradbenimi parcelami, zato je njihova pobuda smiselna. V obstoječem Zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice se spremeni načrt gradbenih parcel (odlok in grafika) in sicer tako, da se parcela št. 1563/4, k.o. Zagorje-mesto razpolovi in priključi do ene polovice k parcelama št. 1563/5 in 1563/3, obe k.o. Zagorje-mesto na katerih stojita stanovanjska objekta.
Postopek sprememb se vodi po kratkem postopku, skladno z 61.b členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US). Izvedba sprememb po kratkem postopku je smiselna, saj spremembe ne vplivajo na nosilce urejanja prostora in zato v postopku ni potrebno njihovo sodelovanje. Prav tako zaradi načrtovanih sprememb ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi sprememb ni predvidena izdelava posebnih strokovnih podlag. Rešitve se predlagajo ob upoštevanju prepoznavnih značilnostmi prostora ter obstoječih naravnih in grajenih struktur.
4. Rok za pripravo sprememb
Spremembe Zazidalnega načrta se v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) izpeljejo na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov. Predlog sprememb bo skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Občinskem svetu občine Zagorje ob Savi objavljen na občinski oglasni deski in na svetovnem spletu vsaj petnajst dni. V času objave bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
V skladu z določili 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in tretjega odstavka druge točke tega sklepa, smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ni treba pridobivati.
Načrtovalec Sprememb Zazidalnega načrta, ki so ga izbrali investitorji, je AKA d.o.o. Trbovlje, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Pripravljavec Sprememb Zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške izdelave Sprememb Zazidalnega načrta krijejo pobudniki.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35203-3/96
Zagorje ob Savi, dne 18. marca 2016
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
 

AAA Zlata odličnost