Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

961. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3323.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2016
Koper, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 17. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnini s parc. št. 3037/10 k.o. Črni Kal, nepremičnini s parc. št. 1719/2 k.o. Dekani, nepremičninam s parc. št. 1298/13, 1298/28, 1298/29, 1298/30, 1298/39 k.o. Plavje, nepremičnini s parc. št. 1481/13 k.o. Truške, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2016
Koper, dne 17. marca 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
po pooblastilu župana 
podžupan 
Peter Bolčič l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O C L A M O L A  D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-4/2016
Capodistria, 18 marzo 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l'autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
In base agli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n.94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), agli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) e all'articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Sentenza CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem., 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 17 marzo 2016 ha approvato la
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulla particella n. 3037/10, c.c. di Črni Kal, i beni immobili insistenti sulla particella n. 1719/2, c.c. di Dekani, i beni immobili insistenti sulla particella n. 1298/13, 1298/28, 1298/29, 1298/30, 1298/39 c.c. di Plavje, i beni immobili insistenti sulla particella n. 1481/13 c.c. di Truške.
II. 
L’immobile sopra indicato perde lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III. 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2016
Capodistria, 17 marzo 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
sotto l'autorità 
vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost