Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

Ob-1826/16, Stran 795
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in tretje ter četrte alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (javni poziv, oznaka JP-PAR-2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet in področje poziva
Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu (tretja alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1);
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (četrta alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1).
Predmet poziva ne vključuje novogradenj.
2. Namen in cilji poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob obnovi stavb na območjih naselbinske dediščine, s ciljem vzpodbujanja investicij v stara mestna, trška in vaška jedra za osebe, ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali vlagajo v oživljanje oziroma v dejavnosti s področja tradicionalnih znanj in veščin (žive dediščine) ter premične dediščine (predstavljanje zbirk/predmetov javnosti).
Javni poziv je namenjen tudi sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob urejanju ali prenovi javnih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, s ciljem delne razbremenitve občinskih investicij v revitalizacijo starih naselbinskih središč.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
3.1 Upravičene osebe
Na javni poziv se lahko prijavijo investitorji vzdrževanja in obnove objekta in investitorji ureditve ali obnove javne površine.
Investitorji vzdrževanja in obnove objekta so:
– fizične osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe;
Dokazilo: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene osebe, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe
– osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine zaradi zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu (oživljanje kulturne dediščine).
Dokazilo: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene osebe, da se poseg izvaja zaradi zagotovitve prostorov, namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so v javnem interesu
Investitorji ureditve ali obnove javne površine so:
– osebe, ki izvajajo poseg ureditve ali prenove javnih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Dokazilo: Izjava o lastništvu
3.2 Drugi pogoji
– Prijavitelj mora razpolagati s pravico graditi oziroma s pravico izvedbe posega.
Dokazilo: če prijavitelj ni zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, mora predložiti Notarsko overjeno pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, pravnomočno sodno ali upravno odločbo, ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali drugo listino, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini. V primeru solastništva nepremičnine mora prijavitelj predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje solastnikov, ki ga morajo podpisati vsi solastniki.
– Prijavitelj mora imeti izdelano projektno dokumentacijo, ki jo za pridobitev projektnih pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali drugo projektno dokumentacijo, potrebno za izvedbo posegov.
Dokazilo: Projektna dokumentacija za ureditev ali obnovo vsaj na ravni idejne zasnove s prikazano načrtovano rabo posameznih delov stavbe in zemljišča ter vsemi posegi v zemljišče (terase, ograje, podporni zidovi, hortikulturne ureditve) oziroma opis in skico, iz katere so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega posega (če gre za poseg, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov).
– Prijavitelj mora imeti pridobljene kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki nalagajo obveznost izvedbe predhodnih arheoloških raziskav.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev Zavoda
– Prijavitelj mora imeti izbranega izvajalca predhodne arheološke raziskave, ki mora izpolnjevati pogoje iz 11. člena Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13).
Dokazilo: podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda, s katerimi je bila investitorju naložena obveznost oprave predhodne arheološke raziskave.
4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva bo po predhodnem mnenju (mnenje o upravičenosti do sofinanciranja in mnenje glede cene, obsega in kakovosti storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave) Strokovne komisije za arheološke raziskave ugotavljala pristojna uslužbenka ministrstva v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1.
Strokovna komisija za arheološke raziskave bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna).
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Če bo prijavitelj pomanjkljivosti v navedenem roku odpravil, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so bile pomanjkljivosti odpravljene. Nepopolne vloge ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
5. Upravičeni stroški
Poziv se nanaša na sofinanciranje stroškov vseh vrst arheoloških terenskih in poterenskih raziskovalnih postopkov, razen na postopek arheološkega izkopavanja. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v podpisani ali parafirani pogodbi z izvajalcem arheološke raziskave.
Izplačilo upravičenih stroškov se izvede na podlagi zahtevka za izplačilo z obračunom dejansko opravljenih del in storitev, ki ga izda izvajalec predhodne arheološke raziskave, pri čemer se upoštevajo samo dejansko opravljena dela. Zahtevek za izplačilo mora v delu, ki zadeva obseg in kakovost opravljenih del in storitev ter njihovo usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda, potrditi pooblaščena oseba Zavoda, ki je v kulturnovarstvenem soglasju za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline določena za strokovni nadzor nad arheološko raziskavo.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški izdelave dokumentacije in ureditve delovišča oziroma gradbišča v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
6. Določitev višine sofinanciranja
Skladno s cilji poziva, ki je namenjen spodbujanju investicij v stara mestna, trška in vaška jedra, zlasti fizičnih oseb, ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali oseb, ki vlagajo v oživljanje dediščine ali v revitalizacijo starih naselbinskih središč, se višina sofinanciranja določi na naslednji način:
– za investitorje vzdrževanja in obnove objekta:
100 % upravičenih stroškov (dejansko opravljenih del in storitev predhodne arheološke raziskave), vendar do največ 2000 EUR;
– za investitorje ureditve ali obnove javne površine:
70 % upravičenih stroškov (dejansko opravljenih del in storitev predhodne arheološke raziskave), vendar do največ 5000 EUR.
7. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2016 znaša 70.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 131140 – Izvajanje Zakona o varstvu kulturne dediščine.
8. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
Proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izvedbe raziskave, opredeljeno v odločbi o sofinanciranju, ki je hkrati kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline in podlaga za sklenitev pogodbe za financiranje.
9. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JP-PAR-2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si).
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. 5. 2016.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec;
– vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1;
– izjavo o lastništvu;
– izjavo-obnova za lastne potrebe;
– izjavo-obnova v javnem interesu;
– soglasje (so)lastnika;
– vzorec pogodbe o financiranju;
– zahtevek za izplačilo.
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletnih strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi ustrezne priloge.
Vloga mora biti predložena vložišču ministrstva na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 31. 5. 2016 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Prijava na javni poziv – Predhodne arheološke raziskave-2016«
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana v poslovnem času v vložišču ministrstva.
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59.
V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja.
11.1 Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
– vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1 (obvezna priloga vloge je le Pooblastilo za vodenje postopka, če za investitorja vlogo oddaja druga pravna ali fizična oseba, npr. izvajalec raziskave ali projektant);
– parafiran vzorec pogodbe o financiranju: vzorec pogodbe je potrebno prebrati in parafirati na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo vloga sprejeta v sofinanciranje (takoj po izdaji odločbe). V tem primeru bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Ministrstvo si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni.
– obvezna dokazila:
1. izpolnjena in podpisana Izjava o lastništvu oziroma Dokazilo o pravici izvedbe posegov, če prijavitelj ni zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine;
2. izpolnjeno in podpisano Soglasje (so)lastnika (v primeru solastništva);
3. izpolnjena in podpisana Izjava upravičene osebe, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe (v primeru, da je prijavitelj fizična oseba, ki obnavlja stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe);
4. izpolnjena in podpisana Izjava upravičene osebe, da se poseg izvaja zaradi zagotovitve prostorov, namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so v javnem interesu (v primeru, da je prijavitelj oseba, ki obnavlja stavbo znotraj registrirane naselbinske dediščine, z namenom zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu);
5. kopijo projektne dokumentacije za ureditev ali obnovo vsaj na ravni idejne zasnove s prikazano načrtovano rabo posameznih delov stavbe in zemljišča ter vsemi posegi v zemljišče, ali pa: opis in grafični prikaz, iz katerega so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega posega, če gre za poseg, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;
6. kopija kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
7. podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s katerimi je bila investitorju naložena obveznost oprave predhodne arheološke raziskave.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, prepozne vloge in nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ni pravočasno dopolnil.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 5. 2016, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu objave zaključka poziva zaradi porabe sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji poziva in da sprejema vse pogoje iz dokumentacije poziva.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij ter pojasnil: Brigita Petek, tel. 01/400-79-42, e-pošta: brigita.petek@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od 14. do 16. ure.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge, prispele na javni poziv, odpira pristojna uslužbenka po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji bodo o izidu obravnave vlog obveščeni najpozneje v enem mesecu po obravnavi na Strokovni komisiji za arheološke raziskave.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva z oznako JP-PAR-2016 vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka poziva z oznako JP-PAR-2016, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost