Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2504. Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011–2021
2505. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
2506. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi

Odloki

2507. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

MINISTRSTVA

2455. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2456. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je bil 5. junija 2011
2457. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bil 5. junija 2011
2458. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil 5. junija 2011

OBČINE

Bovec

2459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
2460. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2461. Pravilnik o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko upravo občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter o finančnem poslovanju
2462. Sklep o določitvi območij parkiranja v naselju Bovec

Celje

2463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas
2464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
2465. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Celje v šolskem letu 2011/2012
2466. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Ostrožno

Dobrna

2467. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

Dolenjske Toplice

2468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
2469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012

Gorenja vas-Poljane

2470. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011

Ivančna Gorica

2471. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica

Kobarid

2472. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
2474. Odlok o spremembi Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
2475. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu

Kranj

2476. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
2477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
2478. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj

Kranjska Gora

2479. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora
2480. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011

Ljubljana

2481. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Naklo

2482. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2010
2483. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2011

Postojna

2484. Odlok o uvedbi občinske takse pri Predjamskem gradu
2485. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
2486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del na območju PO9/2 (Majlont – sever), PO19/4 (Majlont – jug) in PO39/1 (Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna
2487. Navodilo za predstavnike Občine Postojna v organih upravljanja

Sežana

2488. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozila

Slovenska Bistrica

2489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
2490. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
2492. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica
2493. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
2494. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

2495. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011
2496. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012
2497. Odlok o določitvi plovbnega režima po Blaguškem jezeru

Zagorje ob Savi

2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi
2500. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjo kandidatko

Žirovnica

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011

Žužemberk

2502. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa«
2503. Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode

POPRAVKI

2508. Popravek Odredbe o sprejemu višješolskih študijskih programov Varovanje in Avtoservisni menedžment
2509. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
2510. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

47. Uredba o ratifikaciji Dodatnega sporazuma k Sporazumu o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko in alternativne energije na področju znanstvenih raziskav

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti