Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, stran 7381.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 18. člena Statuta Mestna občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS, št. 48/08 – obvezna razlaga in 116/08). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na kareje 10, 11, 23 in 29.
2. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja se v 5. členu doda tretji odstavek, ki se glasi: »Za posamezno prostorsko zaključeno območje se idejna zasnova, ki je potrjena s strani Mestne občine Kranj in pristojne OE Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije šteje kot programski načrt.«
V 6. členu se v prvem odstavku za besedilom »v aprilu 2008« doda besedilo, ki se glasi. »in spremembe in dopolnitve, ki jih je pripravila družba DOMPLAN d.d., pod št. projekta UD 440-82/10 v juniju 2011.«
3. člen
Spremeni se programski del načrta revitalizacije, ki je sestavni del odloka:
1. Za poglavjem 3.5. Rekreacijske proste površine se doda besedilo, ki se glasi:
»3.6. Varstvo narave
Na območju naravnih vrednot naj se, zaradi ohranjanja dinamičnega ravnotežja v smislu stabilnosti pobočij obeh teras, ohranja drevesna vegetacija. Ob morebitni sanaciji drevja je potrebno pridobi strokovno mnenje Zavoda za varstvo narave OE Kranj.«.
2. V poglavju 6.2. Funkcionalno coniranje se spremeni grafična priloga, tako da se:
– kareji 10, 11 in 23 namenijo stanovanjskim (11), gostinskim (121), trgovskim in storitvenim (123) ter dejavnostim splošnega družbenega pomena (126),
– kare 29 nameni gostinskim (121), trgovskim in storitvenim (123) ter dejavnostim splošnega družbenega pomena (126).
3. V poglavju 6.3.3. Vsebina I: mestne površine, oprema mesta, infrastruktura se:
– na koncu točke 1. Promet doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vse prometne ureditve povezane z načrtovanimi programi so podrejene zahtevam, ki jih določata Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj in Odredba o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce.«;
– v točki 2. Komunalna oprema:
– na koncu poglavja a. Kanalizacija doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsi objekti morajo biti, pod pogoji izvajalca javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.«,
– na koncu poglavja b. Vodovod dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Ob Tomšičevi ulici je, med novim objektom in ulico potrebno zagotoviti ustrezen prostor za izgradnjo zunanjega jaška (2,80 x 1,50 x 1,80 m) za prestavitev obstoječega vodomera.
Pri gradnjah oziroma preureditvah obstoječih objektov je potrebno predvideti novo ustrezno priključitev na vodovodno omrežje. Za vsako lastniško enoto je potrebno predvideti samostojno merilno mesto vode. Vsa merilna mesta morajo biti locirana v skupnem zunanjim vodomernem jašku.«,
– na koncu poglavja d. Električna energija doda nov odstavek, ki se glasi:
»Odjemalci na obravnavanem območju se z električno energijo napajajo preko NN kabelskega omrežja iz dveh transformatorskih postaj, in sicer: T0932 TP Poštna ulica oziroma T0535 TP Gledališče. Istočasno z revitalizacijo obstoječih objektov se predvidi posodobitev obstoječega napajalnega SN in NN omrežja.«,
– na koncu poglavja e. Telefonsko omrežje doda nov odstavek, ki se glasi:
»Po zemljiščih območja potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije, katere je potrebno v primeru gradbenih posegov pred pričetkom del označiti in ustrezno zaščititi. Morebitno potrebno prestavitev in zaščito obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno projektno obdelati v skladu s predpisi in pogoji Telekoma Slovenije. Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. Ob izdelavi PGD/PZI je obvezno potrebno upoštevati najmanjše dovoljene odmike ostalih komunalnih naprav od obstoječih telekomunikacijskih naprav. Križanje mora biti izvedeno tako, da ostale komunalne naprave potekajo pod zemeljskimi telekomunikacijskimi kabli.«,
– na koncu poglavja f. Ogrevanje doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri izbiri energenta je potrebno upoštevati določila Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj.«.
4. V poglavju 6.4. Usmeritev in faznost revitalizacije se pri odstavku KARE 10, 15, 16 doda besedilo, ki se glasi: »Na zemljišču s parcelno št. 207, k.o. Kranj (kare 10) se lahko ponovno vzpostavi grajena obulična struktura. Nov objekt mora slediti oblikovnim in gabaritnim značilnostim stavb ob Tomšičevi ulici. Namembnost mora biti skladna s Programskim delom predmetnega Zazidalnega načrta.«.
5. Za poglavjem 6.4 se doda novo 7. poglavje, ki se glasi:
»7. Pogoji glede obrambnih potreb ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
7.1 Obramba
Za vsako novogradnjo ali nadzidavo katere višina nad terenom presega 25,00 m v širšem okolišu območja za potrebe obrambe (2.000 m od Vojašnice Kranj) z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi je treba pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.
7.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri projektiranju, gradnji in drugih gradbenih ureditvah je potrebno upoštevati, da za območje velja projektni pospešek tal (g) 0,225. V novih objektih, ki so določeni s predpisi, je treba graditi zaklonišča. V ostalih novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
Pri pripravi PGD je potrebno opredeliti možnosti razlitja nevarnih snovi in temu primerno prilagoditi način gradnje.
7.3 Varstvo pred požarom
Pri projektiranju, gradnji in drugih gradbenih ureditvah je potrebno upoštevati zakonske in podzakonske predpise s področja varstva pred požarom (protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, zagotavljanje virov vode za gašenje, zagotavljanje neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila). Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je v sklopu projektne dokumentacije PGD potrebno izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za gradbeno dovoljenje dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata Zasnove požarne varnosti.«.
4. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja so na vpogled na Mestni občini Kranj in Upravni enoti Kranj.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2010-24-48/02
Kranj, dne 22. junija 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Bogataj Mohor
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti