Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2461. Pravilnik o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko upravo občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter o finančnem poslovanju, stran 7360.

Na podlagi 10. člena Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu (Uradni list RS, št. 10/11 in 18/11 – v nadaljevanju Odlok) sta Občinski svet Občine Bovec dne 16. 6. 2011 in Občinski svet Občine Kobarid dne 12. 5. 2011 sprejela
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko upravo občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter o finančnem poslovanju
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, pod katerimi lahko Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljevanju Medobčinska uprava) s pogodbo, dogovorom ali sklepom pooblasti pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali društva (v nadaljnjem besedilu: izvajalca), da lahko izvajajo:
– opazovanje plovnega območja v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin od vstopnega izstopnega mesta Velika Korita oziroma Kluže do vstopno izstopnega mesta Volčanski most ter stanje vstopno izstopnih mest na tem območju ter javljanje vseh izjemnih razmer na plovni poti, ki lahko ovirajo plovbo;
– tekoče vzdrževanje vstopno izstopnih mest (košnja trave, obrezovanje grmičevja, enostavni posegi in nujni posegi v prostor);
– sodelovanje pri raznih akcijah za zagotavljanje čistega okolja in plovnega območja;
– izvajanje drugih dejavnosti v dogovoru z Medobčinsko upravo.
(2) S tem pravilnikom se določajo osnovni pogoji in merila sodelovanja med izvajalci in Medobčinsko upravo, vsebina in predmet pogodb ter evidence in poročanje o izvajanju pogodb.
(3) S tem pravilnikom se opredelijo tudi pristojnosti Medobčinske uprave v zvezi z izvajanjem Odloka in razmejijo dela med Medobčinsko upravo in obema javnima zavodoma s področja turizma (LTO).
(4) S tem pravilnikom se določijo tudi finančna razmerja med občinami ter opredelijo finančni tokovi in obveznosti iz tega naslova.
2. člen
(sklepanje pogodb)
(1) Medobčinska uprava pogodbe in dogovore z izvajalci sklepa v postopku oddaje javnega naročila oziroma na način skladno z Zakonom o javnem naročanju, s čimer se zagotovlja transparentnost in načelo enakopravne obravnave ponudnikov.
(2) Podatki v zvezi s statusom izvajalca, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika so:
– potrdilo o poslovni dejavnosti ponudnika: IPI (zadnji izkaz poslovnega izida) in BS (zadnja bilanca stanja) po metodi AJPES, potrjena s strani odgovorne osebe v podjetju;
– originalno potrdilo pristojnega Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi;
– potrdilo, da ima poravnane obveznosti do vseh občin, na območju katerih se dejansko izvaja Odlok;
– izjava o zadostni kadrovski in tehnični zmogljivosti za izvedbo pogodbenih – razpisanih del ter izjava, da ima poslovni prostor in razpoložljiv kader, ki je operativno usposobljen za delo na terenu, na območju izvajanja del 12 mesecev na leto in da odgovorna oseba govori slovenski jezik.
(3) Merila, ki jih je potrebno upoštevati pri zbiranju ponudb za izvajanje del iz 1. člena tega odloka, razen zadnjih dveh alinej, so:
– tehnične sposobnosti,
– ekonomske in finančne sposobnosti,
– kader,
– sodelovanje pri raznih akcijah za zagotavljanje čistega okolja in plovnega območja.
(4) Ta merila se upoštevajo v primerih združevanja gospodarskih subjektov iz V. poglavja ZGD-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/09) tako, da se pri presoji sposobnosti upoštevajo akumulirani kriteriji vseh združenih gospodarskih subjektov.
(5) Vsak ponudnik mora pri ponudbi izpolnjevanje pogojev dokazovati z ustrezno dokumentacijo, kar naročnik pri zbiranju ponudb lahko dodatno opredeli.
(6) Za kajakaška društva in klube ter občane se letno določa možnost uporabe vstopno izstopnih mest pod ugodnejšimi pogoji.
3. člen
(vsebina pogodbe)
V pogodbi med Medobčinsko upravo in izbranim izvajalcem se določijo zlasti:
– pogodbeni stranki,
– osnova za sklenitev pogodbe,
– obseg storitev in točna definicija storitev,
– obveznost sodelovanja z občino na območju delovanja,
– zagotavljanje sredstev in kadra izvajalca,
– vrednost in način plačila storitev izvajalca,
– sankcije v primeru kršitve pogodbenih določb,
– trajanje pogodbe,
– evidence in posredovanje podatkov ter poročanje pogodbenega izvajalca,
– način izvajanja strokovnega in finančnega nadzora,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
4. člen
(predmet)
Predmet tega pravilnika so vstopno izstopna mesta opredeljena v 3. členu Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu.
5. člen
(evidence in poročanje)
(1) O opravljenih storitvah so izvajalci dolžni voditi evidenco, ki se nahaja na sedežu družbe ali samostojnega podjetnika oziroma izvajalca in je na razpolago Medobčinski upravi, ko opravlja nadzor nad izvajanjem pogodbe.
(2) Do 20. v mesecu za pretekli mesec so izvajalci dolžni poročilo o opravljenem delu, na predpisanem obrazcu, ki je priloga temu pravilniku, dostaviti na sedež Medobčinske uprave.
6. člen
(pristojnosti in razmerja)
(1) Medobčinska uprava je skrbnik vstopno izstopnih mest z vsemi obveznostmi, ki iz tega izhajajo, organizira prodajo dovolilnic, pripravi informacijsko gradivo in skrbi za transparentnost finančnega poslovanja.
(2) Promocija reke Soče in druge aktivnosti v zvezi s trženjem turističnega produkta je naloga obeh javnih zavodov s področja turizma (LTO).
7. člen
(finančni tokovi)
(1) Medobčinska uprava, na posebni postavki proračuna, zbira vsa sredstva od prodaje dovolilnic in vse odhodke za vzdrževanje vstopno izstopnih mest, odhodke informacijskega gradiva in dodatne odhodke v zvezi z nadzorom (informatorji).
(2) Vse veljavne pogodbe, ki so jih v zvezi z upravljanjem vstopno izstopnih mest sklenile občine ali LTO, prejme Medobčinska uprava.
(3) Medobčinska uprava je dolžna enkrat mesečno poročati o finančnem stanju vsaki občini in do 1. 12. tekočega leta poslati obema občinama celovito letno finančno poročilo.
(4) Direktorja Medobčinske uprave župani pooblastijo za sklepanje pogodb z izvajalci (franšizing dovolilnic, pogodbe o vzdrževanju, opazovanju plovnega območja, sanitarije, smeti, nujna vzdrževalna dela … ipd).
(5) Medobčinska uprava samostojno skrbi za tekoče vzdrževanje (košnja, čiščenje poti ipd …) in nujne investicije, ostalo potrebno investicijsko vzdrževanje vstopno izstopnih mest pa beleži te o tem seznani komisijo. Komisija se sestane po potrebi, pregledala finančno stanje in potrebe po investicijskem vzdrževanju ter sprejme odločitev.
8. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) V letu 2011 so predmet tega pravilnika vstopno izstopna mesta opredeljena v 3. členu Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Napoleonovega mostu.
(2) Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.
(3) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2008-15
Bovec, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
Št. 007-7/08
Kobarid, dne 12. maja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti