Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3751/11 , Stran 1613
Ob-3751/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
gostinske in dodatne ponudbe v Centru Stožic pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oodaje v najem Predmet oddaje v najem so prostori za dopolnitev gostinske ponudbe in ostale ponudbe v času prireditev v dvorani in stadionu Centra Stožice kot npr.: – Ponudba pokovke (popcorn). – Ponudba sladkorne pene. – Ponudba slaščic. – Ponudba sladoleda. – Ponudba toplih napitkov. – Ponudba toplih prigrizkov. – Ponudba športnih majic in navijaških rekvizitov. – … 2. Pogoji najema: – Pogodba za sodelovanje se podpiše za določen čas, za dobo do pet let z možnostjo podaljšanja. – Sodelovanje se sklene za vse prireditve v dvorani, ki se nahaja na naslovu Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, k.o. Stožice, parcelna številka 1005/2 in 1005/7 in/ali stadionu, ki se nahaja na naslovu Titova cesta 25, 1000 Ljubljana, k.o. Stožice, parcelna številka 1005/3 in 1005/14. V dvorani je v obdobju enega leta predvideno vsaj 50, na stadionu pa vsaj 15 prireditev. – Za izvedbo dejavnosti se dovoli uporaba enega ali več prodajnih kioskov ali premičnih enot. – Obratovalni čas ponudbe se opredeli za vsako posamezno prireditev posebej. – Najemnik za izvedbo dejavnosti uporablja prodajni kiosk v dvorani/stadionu ali ima svoje premične enote. – Najemnik je dolžan plačevati dogovorjeni znesek najemnine oziroma nadomestila za izvajanje dejavnosti v roku 15 dni od izstavitve računa. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino oziroma nadomestilo za izvajanje dejavnosti. – Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe, predvidoma 20. 8. 2011. – Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo ter varnost pri izvajanju dejavnosti. – Cena celoletnega najema večnamenske ploščadi (upošteva se najboljši ponudnik). 3. Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje) ter ostala sanitarna dokazila (HACCP…). – Opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetih prostorih, predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 4. Višina najemnine Izklicna višina najemnine prodajnega kioska za dan prireditve je določena na osnovi cenikov Šport Ljubljana in znaša 20,00 €/m2. Cena je določena brez DDV. Obratovalni stroški se opredelijo glede na porabo ob izvedbi posamezne dejavnosti. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 22. 7. 2011. plačati varščino v višini 1.000,00 € na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 ih dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merila za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb – Gostinske in dodatne ponudbe v Centru Stožice«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 22. 7. 2011 do 10. ure. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema in kvaliteta programa. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel najboljši program. Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7. 2011 ob 14. uri na sedežu naročnika. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo več najugodnejših ponudb bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna pogajanja. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne cene najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011. 6. Informacije Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Samir Hajrić, vodja gostinstva, e-pošta: samir.hajric@sport-ljubljana.si, tel. 041/385-291, Irena Vrtačnik Dujić, vodja službe trženje in marketing, e-pošta: irena.vrtacnikdujic@sport-ljubljana.si, tel. 031/603-538, vsak delovnik od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi, vsak torek od 12. do 15. ure. 7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru. 8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti