Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 430-16/2011 Ob-3725/11 , Stran 1600
Št. 430-16/2011 Ob-3725/11
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07), Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (v nadaljevanju: občina) objavlja
javni razpis
za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa 1.1. Predmet razpisa: Občina Sežana objavlja razpis za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem predvidoma oddana v najem v obdobju 2011-2016. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: – lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo varščine; – lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati varščino. Trenutno so na voljo štiri manjša stanovanja (enosobno in garsonjera) druga stanovanja pa bodo dodeljena ob morebitni izpraznitvi oziroma drugačni zagotovitvi stanovanjskih površin. Pri oddaji v najem prosilcu se bo občina naknadno opredelila glede na število prosilcev iz posameznega seznama. Pri dodelitvi stanovanj bo upoštevala vrstni red po posameznih seznamih (lista A, lista B) odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj. Stanovanja so predvidena na lokaciji mesta Sežana in na posameznih drugih lokacijah (Tomaj in Dutovlje). Lastnik stanovanj je Občina Sežana, s katero bodo tudi sklenjene najemne pogodbe. 1.2. Neprofitna najemnina Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo stanovanja v najem. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, točkovano z 290 točkami, znaša najemnina v mesecu juniju 2011, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 163,60€. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom. 1.3. Površinski normativi Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. II. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Sežana. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi: – ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki so občani Občine Sežana imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Sežana; – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Sežana večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve. – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku. 2.2. Dohodkovni kriteriji Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) ne presegajo zgornje meje določene v odstotkih od povprečne neto plače, ki je v navedenem obdobju znašala 966,62 EUR. Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici v stolpcu lista B. Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.2. prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez varščine ali za stanovanja po listi B – z varščino. Razmejitev med prosilci liste A in liste B je razvidna iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in spodnjo mejo liste B in 25 odstotnih točk za gornjo mejo liste B. Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Davčni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje. Podatke istega obdobja se bo upoštevalo za ugotovitev upravičenosti kot tudi za obveznost plačila lastne udeležbe in varščine. 2.3. Premoženje prosilca Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino; – ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Izjema so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja; – da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana se vrednost premoženja poveča za 2.019,84 EUR. Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom varščine. 2.4. Osebe, ki na razpisu ne morejo sodelovati: – če je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, ni poravnal vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka, – če nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Sežana. III. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev 3.1. Splošne prednostne kategorije Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici na obrazcu. 3.2. Dodatne prednostne kategorije Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: – doba bivanja v Občini Sežana, – dosežena višja stopnja izobrazbe. 3.3. Način točkovanja Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo tako, kot je navedeno na vlogi za prijavo na javni razpis. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na območju Občine Sežana. V primeru, da so prosilci po zgoraj navedenih kriterijih še vedno izenačeni, imajo prednost, prosilci z doseženo višjo stopnjo izobrazbe, nadalje pa na listi A prednost prosilci z manjšim dohodkom na družinskega člana, na listi B pa prosilci z večjim dohodkom na družinskega člana. IV. Varščina Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi. V. Razpisni postopek 5.1. Obrazci Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni (soba št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4, Sežana, dosegljiva pa bo tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika javni razpisi. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi – Oddelku za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, soba št. 77, oziroma na tel. 05/731-01-18, kontaktna oseba je Ana Marinac. 5.2. Upravna taksa Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 19,37 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 126/07, 88/10). Upravno takso lahko plačajo na enega od spodaj navedenih načinov: – Pri blagajni sprejemne pisarne (soba št. 1) – S plačilnim nalogom ali elektronskim plačilom (potrdilo je veljavno s podpisom in žigom banke) na TRR, št. 01311-5110309176, sklic na št. 11 76112-7111002-2011, katerega fotokopijo prilepijo na vlogo. Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer (prejemniki denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja, prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva in prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb) zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo. 5.3. Rok za oddajo vloge Vloge z vsemi prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo Občina Sežana sprejemala do vključno 31. 8. 2011, osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 5.4. Predložitev listinskih dokazil Strokovna služba Občine Sežana in imenovana komisija mora za najosnovnejšo obravnavo vloge nujno razpolagati z spodaj navedenimi obveznimi prilogami. V primeru, da jih prosilec ne predloži, prosilčeve vloge ne bo mogoče obravnavati. V primeru, da prosilec navedenih obveznih prilog, katerih ni možno pridobiti po uradni dolžnosti, ne predloži tudi po pozivu k dopolnitvi vloge, bo prosilčeva vloga kot nepopolna zavržena, prosilec pa ne bo uvrščen na prednostno listo. Obvezne priloge: 1. Izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer, 2. Priloge, ki so naštete na obrazcu iz prejšnje točke (prosilec mora predložiti priloge v skladu z navodili obrazca). VI. Splošne določbe Strokovna služba občinske uprave Občine Sežana bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisija si bo lahko stanovanjske razmere prosilcev ogledala. Ogled se bo opravil nenapovedano. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do najema neprofitnega stanovanja in se ne uvrsti na prednostno listo. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na seznam upravičencev – prednostno listo, ki bo objavljena na enak način kot razpis. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na občinsko upravo Občine Sežana. O pritožbi odloči v 60 dneh župan Občine Sežana. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencev – prednostna lista, ki jim bodo po vrstnem redu dodeljena morebitna razpoložljiva stanovanja po koncu razpisa. Na prednostno listo se bo uvrstilo prvih trideset prosilcev z doseženim največjim številom točk. Prednostna lista bo veljavna za obdobje 2011 do 2016, razen če bo prej sprejeta nova prednostna lista. Občina bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko strokovna služba občinske uprave Občine Sežana ponovno preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev. Vse informacije lahko dobite osebno na Občini Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, soba št. 77, II. nadstropje, med uradnimi urami: ponedeljek od 8. do 11. ure, sreda od 8. do 11. ure in od 12. do 16. ure, petek od 8. do 11. ure ter na elektronskem naslovu: ana.marinac@sezana.si. ali po tel. 731-01-18.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti