Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge, stran 7410.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 5. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
1. člen
V Odloku o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (Uradni list RS, št. 26/10) (v nadaljevanju: Odlok), se spremeni besedilo 2. člena tako, da se glasi:
»(1) Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki:
– so zgodovinsko, geografsko, kulturno, gospodarsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi;
– lahko prispevajo k razvoju podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih družbenih ali gospodarskih dejavnosti v občini, k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini;
– aktivno spodbujajo povezovanje med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami v občini;
– imajo konkretno uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Zagorje ob Savi.
(2) Upravičenec do denarne nagrade je diplomant šeste, sedme ali osme ravni izobraževanja, določeni v Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), katerega zaključna naloga vsebinsko izpolnjuje vsaj enega od naštetih kriterijev v prejšnjem odstavku tega člena ter:
– je državljan Republike Slovenije ter je imel ves čas študija in v času uveljavljanja nagrade stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi,
– je v razpisnem obdobju uspešno opravil zaključno nalogo.
(3) Pogoji iz drugega odstavka tega člena morajo biti kumulativno izpolnjeni.«
2. člen
Spremeni se besedilo 4. člena Odloka tako, da se glasi:
»(1) Nagrade za uspešno opravljene zaključne naloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega Odloka, se podeljujejo enkrat letno na podlagi izvedenega javnega razpisa. Razpisno obdobje je preteklo koledarsko leto.
(2) Javni razpis se objavi vsakokrat v roku enega meseca po sprejemu proračuna občine. Objavi se najmanj na spletni strani občine, lahko pa tudi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja.«
3. člen
V 5. členu se črta šesta alineja.
4. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»Župan imenuje posebno komisijo za nagrajevanje.
Višino denarnih nagrad določi župan s sklepom. Pri določitvi višine denarnih nagrad se upošteva raven izobraževanja, na posamezni ravni pa se lahko določi višja denarna nagrada za tiste zaključne naloge, ki imajo tudi konkretno uporabno vrednost.
Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini denarnih nagrad ni sprejet, velja v tekočem letu višina denarnih nagrad iz preteklega leta oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini nagrad.«
5. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V prijavi mora vlagatelj/ica kratko opisati in utemeljiti razloge, zaradi katerih meni, da zaključna naloga izpolnjuje kriterije in pogoje iz tega odloka in razpisa.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Komisija za nagrajevanje prijavitelje obvesti o izboru naloge in o višini denarne nagrade. Denarna nagrada se izplača v roku 30 dni po odločitvi Komisije na osebni račun upravičenca.
Denarna nagrada po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.«
7. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Seznam nagrajenih zaključnih nalog, njihovi avtorji ter povzetki nalog se objavijo na spletni strani občine, v fizični obliki pa se nagrajene zaključne naloge hranijo v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Razpis za dodelitev nagrad za zaključne naloge, uspešno opravljene v letu 2011, mora vključevati tudi obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010.
9. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009
Zagorje ob Savi, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti