Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2460. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 7357.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 6 seji dne 16. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v VVE Bovec (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec ter pravila v zvezi s plačevanjem programa vzgoje in varstva, v katerega je otrok vključen.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in rezervacije.
2. člen
Vzgojno delo poteka v oddelkih, in sicer:
– oddelkih prvega starostnega obdobja,
– oddelkih drugega starostnega obdobja in
– kombiniranih oddelkih.
Glede na trajanje izvaja vrtec naslednja programa:
– dnevni program, ki traja od šest do devet ur in je namenjen otrokom prvega in drugega starostnega obdobja;
– poldnevni program, ki traja od štiri do šest ur in je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja.
2. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen
Osnovna šola Bovec (v nadaljnjem besedilu: šola) objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto v mesecu marcu ali aprilu tekočega leta in med šolskim letom v primeru oblikovanja novega oddelka.
Javni vpis novincev iz prvega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na oglasnih deskah vrtca in šole, spletni strani šole in na krajevno običajen način.
5. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih prijav in prostih mest vse leto do zapolnitve prosti mest.
Vpis med letom traja od 1. do 15. v mesecu za naslednji mesec.
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: besedila starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljnjem besedilu: vloga). Starši dobijo vlogo na upravi in na spletni strani šole.
Če ni prostih mest v vrtcu, se vloge, ki so vložene oziroma oddane priporočeno po pošti, po izteku vpisnega roka obravnavajo za naslednje šolsko leto.
6. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj šole ali za to pooblaščena oseba.
Če se v času javnega vpisa ali kasneje med letom za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma posameznem oddelku prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Sprejeti otrok je lahko vključen v vrtec prvi dan naslednjega meseca po zaključenem postopku pred komisijo.
3. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan,
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje ravnatelj šole,
– predstavnika sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev,
– predstavnika šolske svetovalne službe.
8. člen
Komisijo imenuje ravnatelj šole s sklepom.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno po poteku vpisnega roka.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do konca vpisnega roka, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
10. člen
O delu komisije se vodi zapisnik, ki predstavlja dokumentacijo vrtca.
Zapisnik o delu in odločitvah komisije vsebuje naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– podatke o udeležbi na seji,
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za naslednje šolsko leto,
– število vpisanih, sprejetih in odklonjenih otrok po starostnem obdobju, oziroma po letnikih rojstva,
– šifra otroka s skupnim številom točk po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega števila točk ter označbo, kateri otroci so sprejeti in kateri ne,
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
4. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
11. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej odloči o sprejemu otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
12. člen
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+------+-------------------------------------------+------------+
| Št. |         Kriterij         |Število točk|
+------+-------------------------------------------+------------+
|1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj   |  30 točk |
|   |z otrokom prebivališče v Občini Bovec   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|2.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v|  10 točk |
|   |preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet  |      |
|   |(negativna odločba)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|3.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v|  5 točk  |
|   |preteklem letu in ni bil sprejet v vrtec  |      |
|   |(pozitivna odločba), vlagatelj pa je    |      |
|   |kasneje s pisno izjavo umaknil vlogo za  |      |
|   |sprejem otroka v vrtec           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|4.  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali otrok  |  20 točk |
|   |staršev, kjer sta oba študenta       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|5.  |Otrok v enostarševski družini (odločba   |  20 točk |
|   |sodišča o preživnini)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|6.  |1 starš zaposlen (ali študent), 1 starš  |  5 točk  |
|   |nezaposlen                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|7.  |Že vključen otrok v vrtec iz iste družine |  3 točke |
+------+-------------------------------------------+------------+
|8.  |Starši imajo poravnane vse obveznosti   |  15 točk |
|   |do vrtca                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|9.  |Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto v|  2 točki |
|   |Občini Bovec (potrdilo)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|10.  |Težko zdravstveno stanje v ožji družini  |  4 točke |
|   |(zdravniško potrdilo)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|11.  |                      | Vsak otrok |
|   |Število otrok v družini          |  2 točki |
+------+-------------------------------------------+------------+
|12.  |Otrok ima stalno ali začasno bivališče v  |  5 točk  |
|   |šolskem okolišu, kamor je vpisan*     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
* Šolski okoliš je določen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Bovec
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti – prednost ima starejši otrok.
5. ODLOČITEV KOMISIJE
13. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če šola zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko komisija starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec oziroma šolo. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10).
14. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Ne glede na čakalno listo vrtec med šolskim leto prednostno sprejme na naknadno prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan. Otroci iz prednostne liste imajo med letom, če se sprazni prosto mesto v določeni starosti, prednost pred vsemi na novo vpisanimi otroki.
15. člen
Šola najpozneje v osmih dneh po seji komisije vsem staršem pošlje obvestilo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet šole, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora.
16. člen
Staršem otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, se pošlje poziv za podpis pogodbe o vključitvi otroka v vrtec. V pogodbi so določene pravice in obveznosti staršev in vrtca, datum vključitve otroka v vrtec ter oddelek kamor je otrok vključen.
Če starši ne podpišejo pogodbe s šolo v roku 15 dni od vročitve poziva, oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
17. člen
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
18. člen
Če starši prestavijo sprejem otroka na predlog zdravnika, otrok ostane vpisan na prednostnem seznamu.
19. člen
Vloge odklonjenih otrok ostanejo v evidenci za vpis v tekočem šolskem letu.
Za otroka, ki je bil na komisiji odklonjen in sprejem v tekočem šolskem letu ni bil možen, morajo starši vlogo za vpis v naslednjem šolskem letu vložiti ponovno.
20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema, obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
6. IZPIS IN PRERAZPOREDITEV OTROK
21. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave, ki jo osebno oddajo na upravi šole ali pošljejo po pošti najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom. Izpis otroka iz vrtca je možen s 1. dnem v mesecu. Starši morajo pred izpisom poravnati vse obveznosti do vrtca.
Izpis za nazaj ni mogoč.
V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži letovanja v okviru vrtca, ga starši ne morejo izpisati iz vrtca pred koncem letovanja.
22. člen
Kolikor želijo starši izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.
23. člen
Med šolskim letom otroka ni mogoče začasno izpisati iz zavoda.
24. člen
Oddelka vrtca na Podružnični šoli Žaga ter Soča se meseca julija in avgusta zapreta. Navedena oddelka se zapre tudi v predprazničnih dnevih in v času šolskih počitnic oziroma po šolskem koledarju – razen če ni prisotnih vsaj polovica otrok, kar se ugotavlja z anketo med starši. Za čas, ko je oddelek zaprt, se lahko otroke vključi v enoto vrtca v Bovcu.
VVE Bovec posluje med letom za vsakega otroka, ki je sprejet v vrtec. Enota se zapre v predprazničnih dneh v primeru, da je prisotnih manj kot polovica najmanjšega oddelka vrtca, kar se ugotavlja z anketo med starši.
7. PLAČILO PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE
25. člen
Osnova za plačilo programa predšolske vzgoje je cena programa v katerega je vključen otrok.
Cene programov predšolske vzgoje na predlog šole sprejme s sklepom Občinski svet Občine Bovec.
26. člen
Cena programa predšolske vzgoje obsega:
– stroške dela,
– stroške materiala in storitev ter
– stroške živil za otroke.
Cena programa ne sme vsebovati sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije.
27. člen
Plačilo staršev za program v katerega je otrok vključen, se določi v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09) in veljavnim sklepom Občinskega sveta Občine Bovec o določitvi cen programov predšolske vzgoje.
28. člen
Mesečno plačilo programa, v katerem je vključen otrok, plačujejo starši na podlagi računa, ki ga izstavi šola, za pretekli mesec.
Šola staršem pri izstavitvi računa za pretekli mesec odšteje stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, če starši pravočasno opravičijo odsotnost otroka.
V primeru zamude pri plačilu, šola zaračunava zakonite zamudne obresti.
29. člen
Staršem, ki imajo neporavnane obveznosti plačila več kot en mesec od zapadlosti, šola pošlje pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
30. člen
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva več kot 15 minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki se določi v višini bruto ure vzgojiteljice oziroma osebe, ki otroka varuje, povečane za 50 % za vsako začeto uro. Zamudna ura se obračuna tudi v primeru vsakih treh zamud po najmanj 5 minut na mesec.
8. REZERVACIJA MESTA V VRTCU
31. člen
Starši otrok, za katere je Občina Bovec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 31. avgusta (velja tudi za enoti Žaga in Soča), in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca;
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 10 delovnih dni, na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacijo se jim prizna za vse dni odsotnosti v višini 50 % od plačila, ki jim je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v oddelke vrtca pri Osnovni šoli Bovec in o plačilu za programe vrtca, ki ga je sprejel Svet zavoda Osnovne šole Bovec na seji dne 30. 9. 2003.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2010
Bovec, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti