Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2485. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, stran 7395.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96, 86/04 – ZVSI, 69/06; v nadaljevanju: ZIO), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03; v nadaljevanju: ZSpo), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US; v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 5. seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
1. člen
V 19. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10 in 8/11; v nadaljevanju: Odlok) se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja 7 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik udeležencev izobraževanja in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture.«
Četrti odstavek 19. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje ureja statut zavoda, pri čemer enega predstavnika izmed sebe izvolijo zaposleni v okviru organizacijske enote Notranjski muzej Postojna, drugega predstavnika pa izmed sebe izvolijo zaposleni v okviru organizacijske enote Ljudska univerza Postojna.«
Sedmi odstavek 19. člena Odloka se črta, dosedanji osmi odstavek pa postane sedmi.
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha mandatu članu sveta zavoda, imenovanemu na podlagi sedmega odstavka 19. člena Odloka, zaposleni v okviru organizacijske enote Ljudska univerza Postojna pa morajo svojega predstavnika imenovati v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2011
Postojna, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti