Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-22/2011-11 Ob-3737/11 , Stran 1618
Št. 478-22/2011-11 Ob-3737/11
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), v skladu s Sklepom o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks: 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu. 2. Opis predmeta prodaje: Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 282/14 z ID znakom 1105-282/14-0, k.o. 1105 – Škalce. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, primerno za gradnjo eno ali dvostanovanjske hiše, v izmeri 709 m2, vpisano v k.o. 1105 – Škalce. Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški knjigi je urejeno. Nepremičnina je skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986 – 2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Zreče (Uradni list SRS, št. 23/87, RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08, 97/09 in 14/10) in Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja odprtega prostora Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/04, 101/06) opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Namembnost navedenega zemljišča in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namenski rabi, ki je na vpogled na sedežu Občine Zreče. 3. Izklicna cena: Izklicna cena za nepremičnino znaša 31.905,00 EUR. V ceno ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 3.190,50 EUR. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje do torka, 19. julija 2011 do 8.30 na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine k.o. Škalce«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije oziroma Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS oziroma v EU; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine k.o. Škalce«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. c) Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb. h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 5. Čas in kraj odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo v torek, 19. julija 2011 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, in sicer: Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 6. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri Banki Slovenije, v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Zreče bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 8. Podrobnejše informacije Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Mateji Čremošnik, e-pošta: mateja.cremosnik@zrece.eu, po tel. 03/757-17-05 ali Poloni Matevžič, e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po tel. 03/757-17-12. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.eu.
Občina Zreče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti