Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3728/11 , Stran 1628
Ob-3728/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Hypos – Muta d.d., sklicujem
sejo skupščine
Hypos Muta d.d.,
ki bo dne 10. 8. 2011 ob 13. uri, v prostorih družbe, na naslovu Koroška cesta 57, Muta. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine. 2. Letno poročilo Hypos Muta d.d., za leto 2010. 3. Seznanitev skupščine z razrešitvijo dosedanjih in imenovanjem novih članov nadzornega sveta. 4. Odločanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2010. 5. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. 6. Uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008. 7. Informacija in obravnava poslovanja v letu 2011. 8. Razno. Predlogi sklepov za sprejem na 17. seji skupščine Hypos Muta d.d., dne 10. 8. 2011. Ad 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles skupščine. 1. Sklep: Skupščina sprejme dnevni red kot je bil posredovan z vabilom. Skupščino vodi Milan Senica. Preštevalca glasov sta Andrej Tretjak in Mateja Kitek Bijol. Notarska opravila in zapisnik vodi notarka Sonja Kralj, Francetova cesta 1A, Slovenj Gradec. Ad 2.) Letno poročilo Hypos Muta d.d., za leto 2010. 2. Sklep: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Sklep Skupščina sprejme letno poročilo za leto 2010. Ad 3.) Seznanitev skupščine z novim članom nadzornega sveta. 4. Sklep Skupščina se seznani, da je članu nadzornega sveta Srečku Prevorčiču potekel mandat, zato je razrešen dne 9. 12. 2010, dne 10. 12. 2010 pa je za novega člana nadzornega sveta imenovan Matej Vinšek, roj. 19. 4. 1977, stanujoč Ulica pod gradom 42, Radlje ob Dravi. Ad 4.) Odločanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2010. 5. Sklep Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček za leto 2010 v višini 1,320.454,36 EUR nerazporejen. Ad 5.) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. 6. Sklep Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010. Ad 6.) Uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008. 7. Sklep Skupščina sprejme sklep o uskladitvi dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008. Ad 7.) Informacija in obravnava poslovanja v letu 2011. 8. Sklep Sprejme se informacija o poslovanju družbe v letu 2011. Ad 8.) Razno. 9. Sklep Sklep bo sprejet na podlagi priglašene besede navzočih. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic na dan 6. 8. 2011, torej le tisti delničarji, ki so imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi sklepov in njihove obrazložitve ter popolna besedila listin, prilog k posameznim točkam dnevnega reda, so delničarjem dostopne in jih lahko pridobijo na sedežu družbe, Koroška cesta 57, Muta. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, v ta namen se poslovodstvo zavezuje dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Direktor Hypos Muta d.d.: dr. Christian Dorninger

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti