Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, stran 7410.

Na podlagi 29. in 49. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 5. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 43/04, 109/05) (v nadaljevanju: Odlok), se spremeni besedilo drugega odstavka 8. člena tako, da se glasi:
»Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za splošne zadeve,
– oddelek za gospodarske javne službe,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo,
– oddelek za javne finance.«
2. člen
V 11. členu Odloka se v štirinajsti alineji za vejico doda besedilo: »ter izvajanje določb predpisov s področja varstva pred požarom v naravnem okolju in varstva pred naravnimi nesrečami.«
Črta se petnajsta alineja 11. člena Odloka.
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alineja postaneta petnajsta in šestnajsta alineja.
3. člen
Spremeni se 12. člen Odloka tako, da se glasi:
»Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– osnovno in glasbeno šolstvo,
– predšolsko vzgojo in varstvo,
– izobraževanje odraslih,
– šport,
– socialno varstvo,
– kulturo in knjižničarstvo,
– zdravstvo in lekarniško dejavnost,
– javna dela s področja družbenih dejavnosti,
– subvencije stanarin,
– organizacijo in izvedbo občinskih prireditev,
– gospodarstvo in kmetijstvo,
– turizem,
– regionalni razvoj,
– natečaje in razpise za sofinanciranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU,
– državne pomoči,
– statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine.«
4. člen
Črta se 13.a člen Odloka.
5. člen
Župan v roku enega meseca po sprejetju sprememb in dopolnitev tega odloka izda spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi.
6. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/2004
Zagorje ob Savi, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti