Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012, stran 7366.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 30/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          |   S2012|
+------+--------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.718.718|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 3.013.095|
+------+--------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.497.975|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.182.600|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  159.225|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  156.150|
+------+--------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  515.120|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  414.270|
|   |od premoženja                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni              |  18.850|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   3.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  76.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  137.783|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |721 prihodki od prodaje zalog        |  10.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |  127.783|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   1.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   1.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  566.340|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  566.340|
|   |javnofinančnih institucij          |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.753.718|
+------+--------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  856.200|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  285.440|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |401 Prisp.delodajalca za soc.varnost    |  43.345|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  502.415|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                 |  25.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.426.178|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije               |  168.980|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  746.900|
|   |in gospodinjstvom              |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim org.       |  103.580|
|   |in ustanovam                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  406.718|
+------+--------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.124.127|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.124.127|
+------+--------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  347.213|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   6.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |     |
|   |uporabniki                 |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim  |  341.213|
|   |uporabnikom                 |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     |  –35.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |     |
|   |IN NALOŽB                  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
|   |(750+751+752)                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –35.000|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |  35.000|
|   |(VI.+ VII. – VIII. – XI.)          |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  35.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
«
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2012, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-15/2011(0103)-5
Dolenjske Toplice, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti