Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2497. Odlok o določitvi plovbnega režima po Blaguškem jezeru, stran 7405.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4 in 17/08 (21/08 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 27. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima po Blaguškem jezeru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok ureja plovbni režim po Blaguškem jezeru zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno;
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot izrazi, ki se uporabljajo v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
(določitev plovbnega območja na Blaguškem jezeru)
(1) Plovbno območje ter trasa sta razvidna iz orisnega prikaza plovbnega območja, ki je sestavni del tega odloka. Plovba v plovbnem območju je dovoljena, če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dopuščajo varno plovbo. Plovba ni dovoljena v 15-metrskem pasu od obale jezera. Plovba do obale je dovoljena na območju pristanišč in vstopno izstopnih mest, ki jih določa ta odlok.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.
III. DOVOLJENE VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
4. člen
(dovoljene vrste plovil in pogon)
(1) V plovnem območju je dovoljena plovba čolnov, in sicer:
– čolnov na vesla dolgih do 5 m in širokih do 1,5 m, leseni čolni morajo biti tipa preklopne gradnje;
– športnih veslaških čolnov.
(2) Za potrebe izvajanja javnih služb po zakonu o vodah, varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe, je dovoljena tudi plovba plovil na motorni pogon.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.
IV. PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
5. člen
(pristanišča in vstopno izstopna mesta)
(1) Pristanišče za čolne na vesla, ki so namenjeni izposojo oziroma za javni prevoz oseb, so na lokaciji pod gostinskim objektom ob Blaguškem jezeru.
(2) Vstopno in izstopno mesto je pristanišče – pomol na lokaciji iz prvega odstavka tega člena.
(3) Lokacija pristanišča in vstopno izstopnega mesta je prikazana v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
(ustavljanje, vkrcavanje in izkrcavanje iz plovil)
(1) Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest. Izjema so vzdrževalna dela, čiščenja obale oziroma nevarnostni razlogi, ki bi nastali med plovbo.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.
7. člen
(ureditev pristanišč ter vstopno izstopnih mest)
Pristanišče in vstopno izstopno mesto se uredi v skladu z določbami občinskih prostorskih aktov. Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti, v primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo sonaravno z uporabo lesa in kamna.
V. DOLOČITEV UPRAVLJALCA PRISTANIŠČA OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNEGA MESTA
8. člen
(upravljanje)
(1) Za upravljanje pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta skrbi lastnik nepremičnin na katerih se pristanišče nahaja, oziroma, dejanski uporabnik pristanišča, za katerega je imetnik vodne pravice.
(2) Upravljanje obsega:
– vzdrževanje ter čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest,
– dolžnost označitve pristanišča in vstopno izstopnega mesta;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil;
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
(3) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma dejanski uporabnik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka tega člena.
VI. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
9. člen
(določitev časa)
(1) Plovba je dovoljena celo leto. Od 1. marca do 31. oktobra je dovoljena od 8. do 21. ure, od 1. novembra do zadnjega februarja pa od 8. do 17. ure.
(2) Izjemoma je plovba dovoljena izven v prejšnjem odstavku predpisanega časa, če gre za javno prireditev, in sicer za plovila, s katerimi se izvaja prireditev.
(3) Časovne omejitve ne veljajo za plovbo plovil, s katerimi se izvaja gojitev in varstvo rib za ribiške organizacije, s katerimi se izvaja ribolov in za plovila, s katerimi se opravlja naloge reševanja na vodi in iz nje.
10. člen
(začasna prepoved plovbe)
(1) Plovbo za vse ali za posamezna plovila lahko na celotnem ali delu plovbnega območja začasno prepove organ občine, pristojen za gospodarske javne službe, na lastno pobudo ali na predlog upravljavca, vzdrževalca jezera ali ribiške organizacije zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, jezera, nevarnih razmer, izvedbe veslaških tekem ter iz drugih utemeljenih razlogov.
(2) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe določi v izdani odločbi, ki jo objavi tudi na oglasni deski ter spletni strani občine in na drug krajevno običajen način.
(3) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 200 eurov kaznuje za prekršek posameznik.
(4) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 800 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.
VII. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE
11. člen
(pogoji plovbe za čas prireditve)
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve (v nadaljevanju besedila: prireditve), v katerih je vključena uporaba plovil. Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
(2) Pristojni organ z dovoljenjem odredi primerno območje prireditvenega prostora, glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo.
VIII. ODDAJANJE PLOVIL
12. člen
(pogoji izvajanja oddaje plovil)
(1) Oddajanje plovil je dovoljeno samo v pristanišču. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik, čas oddajanja in navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami. Plovilo se sme oddati samo pod pogoji, ki jih določa Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1; 10. člen).
(2) Zaradi ohranjanja tradicije na Blaguškem jezeru je dovoljeno oddajati izključno lesene čolne na vesla z jasno vidno strukturo lesa. Plovila morajo biti zaščitena s sredstvi na bazi organskih topil.
(3) Plovila, s katerimi se izvaja javni prevoz oseb in stvari ter plovila, ki se oddajajo morajo biti na vidnem mestu označena z identifikacijsko tablico, ki vsebuje: 1) ime tablice: ORIGINAL HISTORICAL CRAFT, 2) tip čolna: preklopna gradnja; 3) ime proizvajalca čolna, 4) državo porekla, 5) unikatno serijsko številko, 6) leto proizvodnje in 7) modelno leto.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 eurov.
IX. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
13. člen
(obveznosti upravljavca plovila)
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka, s pogoji za varno plovbo, ki jih določa Zakon o plovbi po celinskih vodah, z določili Zakona o varstvu pred utopitvami in drugimi predpisi.
14. člen
(prepovedane dejavnosti)
(1) Med plovbo na notranjih celinskih vodah je prepovedano:
1. ovirati plovbo drugim čolnom,
2. prevažati ter uporabljati takšna tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročila onesnaženje vode ali priobalnega zemljišča,
3. motenje ribičev pri izvajanju ribolova in plašenje rib ter ribolov iz čolna.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 400 eurov.
15. člen
(odgovornost)
(1) Fizične osebe izvajajo športno rekreacijske in turistične aktivnosti na plovbnem območju na lastno odgovornost.
(2) Odgovornost pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost nudenja storitev v zvezi s športno rekreacijskimi in turističnimi aktivnostmi na plovbnem območju po tem odloku, obsega odgovornost:
– za vzdrževanje plovila v brezhibnem stanju,
– za opremljenost plovila v skladu z določili Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah,
– za redno opravljanje pregledov plovil, za varnost potnikov,
– skrb za varno plovbo v skladu s predpisi celinske plovbe ter pravili o preprečevanju trčenj na morju, ki se smiselno uporabljajo tudi za plovbo po celinskih vodah, pri javnem prevozu.
(3) Lastnik oziroma uporabnik plovila je dolžan nezgodno zavarovati potnike.
16. člen
(odstranitev plovil iz jezera, privezovanje in shranjevanje)
(1) Na jezeru je prepovedano privezovati (na boje, veje, drevesa in podobno) plovila izven urejenega in označenega pristanišča, priveza ali vstopno izstopnega mesta.
(2) Plovila morajo biti varno privezana na objektih za privezovanje, če ni prisotnega lastnika ali uporabnika plovila pa tudi z ustrezno napravo zaklenjenega na objektu za privezovanje.
(3) Na obali jezera ni dovoljeno:
1. shranjevanje plovil;
2. vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
(4) V primeru, da inšpektor oziroma občinski redar, najde plovilo iz prvega odstavka in 1. točke tretjega odstavka tega člena, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku plovila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(5) Če lastnik ne odstrani plovila v treh dneh od namestitve pisne odredbe, ga na njegove stroške odstrani pristojni organ občine sam ali po usposobljeni organizaciji.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik plovila, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
17. člen
(potopljene stvari)
(1) Potopljeno stvar mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik, v roku in pod pogoji, ki jih določi občinski inšpektor.
(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na njegove stroške odstrani pristojni organ občine sam ali po usposobljeni organizaciji.
(3) Občina mora ukrepati po prejšnjem odstavku tega člena, kadar lastnik ni znan, ali ne odstrani potopljene stvari, potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo ali okolje.
X. NADZORSTVO
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in ukrepe opravljata občinski redar in občinski inšpektor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3551-1/2011-001
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 27. maja 2011
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti