Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2502. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa«, stran 7412.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 – ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja»Stanovanjska cona Klek – 1. etapa«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za ceste, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in ravnanje z odpadki v območju opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja v tej fazi obsega samo del ureditvenega območja zazidalnega načrta »Stanovanjska cona Klek« in obsega dele naslednjih ureditvenih enot:
– UE 3 – območje obstoječe pozidave ob R3-650 Žužemberk–Trebnje,
– UE 5 – predvidena stanovanjska pozidava osrednjega dela ZN – del,
– UE 6 – predvidena stanovanjska pozidava vzhodno od interne zbirne ceste – del,
– UE 9 – parkovne površine – del in
– UE 11 – javno cestno omrežje – del.
Ureditvene enote oziroma deli ureditvenih enot, ki se nahajajo v območju opremljanja, so razvidne iz grafičnih prilog k programu opremljanja.
Območje opremljanja se nahaja na vzhodnem delu naselja Žužemberk. Na severnem delu območja poteka lokalna cesta Zafara–Trebča vas LC-289111, na zahodu območje meji z obstoječo pozidavo ob regionalni cesti Žužemberk–Pluska R3-650/1159, na vzhodu in na jugu pa se območje opremljanja zaključi med travniki.
Na fekalno kanalizacijo se bodo priključili tudi obstoječi objekti ob Baragovi cesti (hišna številka 2, 4, 6, 8, 12, 14 ter poslovni objekt KZ (hišna številka 16).
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Pred izvedbo investicijske operacije v območju opremljanja ni bilo obstoječe prometne in komunalne infrastrukture.
Območje stanovanjske cone Klek se bo na regionalno cesto R3-650 Žužemberk–Trebnje priključilo preko severnega priključka, to je preko lokalne ceste Žužemberk–Zafara.
Oskrba s pitno vodo se bo zagotavljala s priključitvijo na primarni cevovod v križišču lokalne ceste Žužemberk–Zafara z regionalno cesto Žužemberk–Trebnje. Primarno vodovodno omrežje se napaja z vodohrana Zafara.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja cestnega omrežja, vključno z javno razsvetljavo, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter ureditev površin za ravnanje z odpadki.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Opredeljena so 3 obračunska območja:
– I. obračunsko območje: območje predvidene stanovanjske pozidave osrednjega dela ZN (del UE 5) in pozidave vzhodno od zbirne ceste (del UE6), na katero se delijo stroški za stanovanjsko cesto in poljsko pot, ki sta namenjeni samo predvideni stanovanjski pozidavi na tem območju.
– II. obračunsko območje: I. obračunsko območje in območje predvidene novogradnje v UE 3, na katero se delijo stroški za povezovalno cesto, zbirno cesto in pešpot, meteorno kanalizacijo, vodovod ter ravnanje z odpadki. S to infrastrukturo se bo poleg predvidene stanovanjske pozidave v I. obračunskem območju opremljal tudi predviden stanovanjski objekt v UE3.
– III. obračunsko območje: II. obračunsko območje in območje obstoječe pozidave ob Baragovi cesti (hišna številka 2, 4, 6, 8, 12, 14 ter 16), na katero se delijo stroški za fekalno kanalizacijo, s katero se bodo poleg predvidenih novogradenj na novo opremljali tudi obstoječi objekti ob Baragovi cesti.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 629.917,18 EUR po cenah maj 2011. Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 204.690,31 EUR in so glede na skupne stroške znižani za sredstva, ki jih je v okviru 23. člena ZFO zagotovila SVLR za izgradnjo infrastrukture v letih 2010 in 2011.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo:
+--------------------------+------------------+-----------------+
|             |Skupni stroški  |Obračunski    |
|             |         |stroški     |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|cesta stanovanjska    |     41.759,83|    13.569,77|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|poljska pot        |     41.597,10|    13.516,89|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Obračunsko območje I.   |     83.356,94|    27.086,67|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|cesta zbirna       |     84.530,79|    27.468,11|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|cesta povezovalna     |     69.439,38|    22.564,19|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|pešpot          |     55.715,60|    18.104,67|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|meteorna kanalizacija   |    129.161,41|    41.970,74|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|vodovod          |     62.893,70|    20.437,18|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|ekološki otok       |     1.986,54|      645,52|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Obračunsko območje II.  |    403.727,42|    131.190,41|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Fekalna kanalizacija   |    142.832,83|    46.413,24|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Obračunsko območje III.  |    142.832,83|    46.413,24|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Skupaj          |    629.917,18|    204.690,31|
+--------------------------+------------------+-----------------+
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja sta zagotavljali Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Občina Žužemberk na račun bodočega komunalnega prispevka.
10. člen
(terminski plan)
Izgradnja komunalne infrastrukture za območje »Stanovanjske cone Klek – 1. etapa« je v zaključni fazi. Ob gradbenih delih se je hkrati izvajal tudi gradbeni nadzor ter dejavnosti v zvezi z varstvom pri delu.
Predvidena je le še vgradnja finega asfalta na cestah, ureditev pešpoti ter pločnikov in postavitev javne razsvetljave. Gradbeni nadzor in dejavnosti v zvezi z varstvom pri delu se bodo zaključile hkrati z zaključkom gradbenih del.
Uporabno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno v drugi polovici 2011.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnosti) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti gospodarske javne
        infrastrukture na posameznem obračunskem
        območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        gospodarske javne infrastrukture
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto gospodarske javne
        infrastrukture
A(tlorisna) = neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =      posamezna vrsta gospodarske javne
        infrastrukture
j =      posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izbranih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture za novo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti so sledeči:
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (oznaka 111 v CC-SI) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost, razen »stavbe za druge storitvene dejavnosti« (oznaka 123, razen 12304) se določi v višini 1,30.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju so prikazani v spodnji tabeli:
Tabela: preračun obračunskih stroškov na enoto mere po posameznih postavkah za novo infrastrukturo
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Postavka          |   Cp ij   |   Ct ij   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|              |   eur/m2   |   eur/m2   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|I. obračunsko območje    |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|cesta stanovanjska     |    1,25   |   1,82   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|poljska pot         |    1,25   |   1,82   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|II. obračunsko območje   |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|cesta zbirna        |    2,28   |   3,49   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|cesta povezovalna      |    1,87   |   2,87   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|pešpot           |    1,50   |   2,30   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|meteorna kanalizacija    |    3,48   |   5,34   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|vodovod           |    1,70   |   2,60   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|ekološki otok        |    0,05   |   0,08   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|III. obračunsko območje   |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Fekalna kanalizacija    |    2,64   |   4,94   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
Navedeni stroški veljajo na datum maj 2011 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za 30 % zmanjša investitorjem, ki imajo status mlade družine. Za mlado družino se šteje družina, ki ima najmanj enega otroka, ki še ni šoloobvezen. Olajšava velja samo za investicijo v stanovanjski objekt.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-73/2011-1
Žužemberk, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti