Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3746/11 , Stran 1630
Ob-3746/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem
18. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 1. 8. 2011, ob 14.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine in po predlogu uprave in nadzornega sveta izvoli za predsednika skupščine Antona Marolta ter za preštevalki glasov Alenko Celin in Matejo Mlakar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarko Nado Kumar. 2. Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d.d. in skupine Sanolabor z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010, odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: a. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom Sanolabor, d.d., in skupine Sanolabor z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010. b. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, v znesku 9,744.549,73 €, in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta, v znesku 2,162.676,75 € predstavljata bilančni dobiček v višini 11,907.226,48 €. c. Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend v znesku 380.880,00 € (dividenda ne pripada lastnim delnicam). Bruto dividenda na delnico znaša 15,00 €. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. Dividende se izplačajo najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine. d. Preostanek bilančnega dobička v znesku 11,526.346,48 € se prenese v naslednje leto. e. Potrdi in odobri se delo uprave in se upravi za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. f. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta in se predsednici in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: dosedanjim članom nadzornega sveta: Sonji Batistič, Veljku Gobcu, Eli Sušnik in Tonetu Zorcu poteče mandat 1. 12. 2011. Za nove člane nadzornega sveta se z 2. 12. 2011 za štiriletno mandatno obdobje, do 1. 12. 2015, imenujejo: Veljko Gobec, Bojan Kos, Ela Sušnik, Tone Zorc. Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki bosta zastopala delavce v štiriletnem mandatnem obdobju od 2. 12. 2011 dalje: Ana Goršič, Franka Piskar. 4. Pooblastilo upravi družbe za nakup in odsvajanje lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Skupščina pooblašča upravo za nakup lastnih delnic za dobo 36 mesecev, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 45 € in ne višja od knjigovodske vrednosti. Uprava družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščena tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen nadzorni svet družbe. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje družba Pit revizija, d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin. Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 28. 7. 2011, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo upravi družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom, lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji poslali zahteve družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga za izvolitev članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno obrazložiti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in jim je uprava dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 25.478 navadnih, imenskih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 25.392 delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d. d., direktor družbe

AAA Zlata odličnost