Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas, stran 7362.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 7. seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas (Uradni list SRS, št. 25/88, 42/97, 98/05) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»2) Območje Prekorje se spremeni tako, da se razširi enota 3b, ki zajema zaokroženo območje na zemljiških parcelah št. 614/8, del 614/9, del 615/3, 615/4, 615/5 in 615/6, k.o. Arclin, v površini 2321 m2.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Črta se peti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine dveh etaž;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v mejah funkcionalnega zemljišča in 50 % volumna obstoječega objekta;
– nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov in ne smejo v le-teh poslabšati bivalnih pogojev;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo do 150 m2, morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena ruralnemu okolju;
– naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni s sosednjimi objekti, načeloma so zaželene dvokapnice, mogoče pa je tudi sodobnejše oblikovanje objektov;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je potrebno tudi gradbene linije in gradbene meje, ki so izražene v prostoru;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično mrežo do višine 160 cm;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov), niso dovoljeni;
– na gradbenih parcelah legalno zgrajenih stanovanjskih objektov je dovoljena postavitev pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov za lastne potrebe v skladu z veljavno prostorsko in gradbeno zakonodajo. Odmiki od parcelnih mej so najmanj 1,5 m, objekti so lahko postavljeni tudi na parcelno mejo s soglasjem soseda.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»3) Pogoji komunalnega urejanja za razširjen del območja 3b, ki je določen v drugem odstavku 2. člena, so naslednji:
– Prometna infrastruktura
Zemljiščem oziroma individualnim stanovanjskim objektom na območju sprememb in dopolnitev PUP je potrebno zagotoviti priključitev na občinsko cestno mrežo, in sicer priključitev na javno pot JP533580 (Prekorje do 39b), preko dovozne poti, ki poteka preko zemljišča 843, k.o. Arclin, in je okarakterizirana kot cesta v splošni rabi.
Posamezni cestni priključki do individualnih stanovanjskih enot morajo biti izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo.
– Energetska infrastruktura
Energija za napajanje predvidenih objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP, je na razpolago v predvideni prostostoječi priključni merilni omarici PS – RO 2, ki se bo napajala iz predvidene transformatorske postaje TP Prekorje nadomestna. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati izdelano PZI projektno dokumentacijo št. 102/10, izdelal: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, izdelano: september 2010.
Za priključitev posameznih objektov na območju sprememb in dopolnitev PUP, si mora investitor od Elektro Celje d.d. pridobiti projektne pogoje in soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah kot posledica predvidene gradnje na območju sprememb in dopolnitev PUP, bremenijo investitorja predmetnih del.
– Telekomunikacijska infrastruktura
Na območju sprememb in dopolnitev PUP ni javnega TK omrežja v upravljanju Telekom Slovenije; prav tako ni na razpolago novih TK kapacitet.
Za priključitev na javno TK omrežje je potrebno vrisati v idejno dokumentacijo trase za priklop. Točko navezave na obstoječe TK omrežje poda predstavnik Telekoma Slovenije.
Podrobnejša obdelava, vrste prenosnega medija in ostale karakteristike se določijo tekom postopka izdelave PGD dokumentacije.
– Fekalna kanalizacija
Komunalne odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov je potrebno predvideti fekalno kanalizacijo, ki se priključi na obstoječ javni kanal preko obstoječega revizijskega jaška št. 9 na koti 288,90 m nadmorske višine ali višje. Potrebno je izdelati načrt predvidene fekalne kanalizacije in si zanj pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije pred izdajo »Soglasja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP. Predvidena kanalizacija mora biti zgrajena in predana v last Mestni občini Celje ter v upravljanje javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. pred izdajo »Soglasja za priključitev« za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP. Pri izdelavi načrta javne kanalizacije je potrebno upoštevati smernice za projektiranje kanalizacije.
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
– Meteorna kanalizacija
Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno v celoti upoštevati geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja (Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, 14. 7. 2010) iz katerega so povzeti naslednji pogoji:
»Na globini temeljenja objekta bo potrebno izvesti obodno drenažo.
Meteorne in drenažne vode iz objekta in okolice je možno speljati v zbiralnik, prosti preliv iz zbiralnika pa naj se čim bolj razprši po pobočju. Zaradi slabo prepustne preperine je izvedba ponikovalnic nesmiselna.«
Na območju manipulacijskih površin se predvidijo travne plošče, okolica objektov pa se v čim večji meri zatravi.
Odvajanje padavinskih vod je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z vseh utrjenih površin (ceste, parkirišča, strešine), kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom (predvidijo se zadrževalni bazeni).
Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji, kot je bil pred gradnjo.
Potrebno je izdelati načrt predvidene meteorne kanalizacije in si zanj pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije pred izdajo »Soglasja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP.
– Varovalni pas vodovoda
Gradnja na območju sprememb in dopolnitev PUP je predvidena v območju varovalnega pasu javnega vodovoda.
Predvideni objekti morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od osi obstoječega javnega vodovoda oziroma javni vodovod je potrebno prestaviti najmanj 3 m stran od predvidenih objektov. V tem primeru je potrebno izdelati projekt prestavitve javnega vodovoda in si od upravljavca javnega vodovoda pridobiti soglasje k projektnim rešitvam za ta projekt. Pri izdelavi načrta prestavitve javnega vodovoda je potrebno upoštevati smernice za projektiranje vodovoda. Javni vodovod prestavi upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja. Vodovod lahko prestavi tudi izvajalec investitorja pod pogojem, da priključitev prestavljenega vodovoda na obstoječ javni vodovod izvede upravljavec vodovoda.
Po zaključku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena. V nasprotnem primeru je potrebno javni vodovod prestaviti najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena na stroške investitorja.
– Vodovod
Predvideni objekti na območju sprememb in dopolnitev PUP morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo priključeni na javni vodovod.
Oskrba objektov z vodo je možna iz javnega vodovoda PE Ø40 mm, ki je del osrednjega vodovodnega sistema Celje, v primeru potrebe po večji količini vode pa tudi iz javnega vodovoda PVC Ø80 mm (II). Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi zahteve glede požarne varnosti. Za predviden vodovod je potrebno izdelati načrt vodovoda in si zanj pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda pred izdajo »Soglasja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP. Predviden vodovod mora biti zgrajen in predan v upravljanje javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. pred izdajo »Soglasja za priključitev« za prvi objekt iz območja sprememb in dopolnitev PUP.
Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju sprememb in dopolnitev PUP se v normalnih razmerah giblje med 345 m in 340 m nadmorske višine. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.
– Plin
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na širšem območju sprememb in dopolnitev PUP zgrajeno plinovodno omrežje in priključne plinovode.
Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celja je potrebno predvideti energetsko oskrbo predvidenih objektov na obravnavanem območju z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, standarde, tehnične predpise in smernice sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Celje.
– Obveznost priključevanja
Predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano gospodarsko infrastrukturo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»5) Pogoji za varovanje okolja za razširjen del območja 3b, ki je določen v drugem odstavku 2. člena, so naslednji:
– Varstvo voda
Območje sprememb in dopolnitev PUP ne posega na vodna in priobalna zemljišča. V neposredni bližini ni površinskih vodotokov. Prav tako območje po evidencah MOP ARSO ne leži v varstvenem pasu vodnih virov.
– Varstvo pred hrupom
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi obravnavano območje v II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
– Varstvo zraka
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
– Ravnanje z odpadki
Za objekte je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Varstvo tal
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
– Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju se ne nahajajo naravne vrednote. Zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij.
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP so v skladu z veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. V neposredni bližini razširjenega območja 3b ni izgrajenega hidrantnega omrežja, zato se voda za gašenje zagotavlja iz drugih virov – vodnjakov, cisterne. Pri projektiranju objektov se upošteva veljavna zakonodaja s področja varstva pred požarom. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
– Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje sprememb in dopolnitev PUP velja projektni pospešek tal v (g): 0,125 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8.
– Območje sprememb in dopolnitev PUP se nahaja na pobočju in s strani vodotokov ni poplavno ogroženo.
– Pri posegih in izkopih je potrebno v celoti upoštevati geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja (Geosvet Samo Marinc s.p., Celje, 14. 7. 2010), ki je sestavni del projekta iz tega odloka.
– Pred vsemi posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja je skladno s tem odlokom potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje. Prav tako se kot ukrepi pred škodljivim delovanjem erozije in plazov upošteva geološko-geomehansko poročilo, ki je sestavni del projekta iz tega odloka.
– Pri gradnji novih objektov je potrebno ojačiti prvo ploščo, če je le-to potrebno v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Občinski svet Mestne občine Celje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas (Uradni list SRS, št. 25/88) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP, po projektu št. 75-2010, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
4. člen
Projekt iz 3. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje in za področje urejanja prostora in izdajo gradbenih dovoljenj krajevno pristojni upravni enoti.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2010
Celje, dne 21. junija 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti