Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011, stran 7365.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 30/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |Skupina/Podskupina kontov         |   R2011|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.844.087|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.006.672|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 2.497.152|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.182.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  159.225|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |  155.327|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  509.520|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  412.270|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   2.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni             |   14.650|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   3.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   77.100|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  122.390|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |   10.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  112.390|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE              |   1.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   1.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  713.525|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  713.525|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 4.250.987|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI               | 1.010.570|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  274.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prisp.delodajalca za soc.varnost    |   40.315|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  682.655|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   13.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI              | 1.531.391|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |  213.453|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  765.450|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim org.       |  139.710|
|    |in ustanovam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  412.778|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |42 INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.593.185|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.593.185|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  115.841|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   18.905|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferji proračunskim |   96.936|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)    |  –406.900|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |     0|
|    |in naložb                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –406.900|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  406.900|
|    |(VI.+ VII. – VIII. – XI.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  406.900|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-15/2011(0103)-5
Dolenjske Toplice, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti