Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2467. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, stran 7365.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) izdaja župan Občine Dobrna
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
I.
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Arhena, arhitekt Marijan Kac s.p., Efenkova 61, 3320 Velenje, pod številko projekta Ap 362/2010-LN; december 2010. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se, v skladu z 61.a členom ZPNačrt-A, izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje je bil sprejet z Odloka o Lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06 in 99/06).
II.
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Javna razgrnitev bo trajala od 4. 7. 2011 do 20. 7. 2011. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v poslovnem času Občine Dobrna. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Dobrna, v torek dne 19. 7. 2011, ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale tudi pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 20. 7. 2011. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu oziroma podajo pisno na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Občina bo podala stališča do pripomb in jih javno objavila.
IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Dobrna. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si in začne veljati z dnem objave.
Št. 35000-0005/2009-9 (6)
Dobrna, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost