Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011, stran 7411.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 7. seji dne 30. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 4.370.930|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.593.959|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 2.796.427|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.366.280|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  327.847|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |  102.300|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |  797.532|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  425.242|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   1.700|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni      |   5.130|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  365.460|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |  130.820|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   5.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  125.820|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  356.604|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  353.879|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   2.725|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |  289.547|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |783 Prejeta sredstva iz proračuna EU    |  289.547|
|    |iz kohezijskega sklada           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 5.861.751|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)      | 1.119.549|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  257.795|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   45.329|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  768.794|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   2.316|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   45.315|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 1.380.341|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |  102.821|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  581.917|
|    |gospodinjstvom               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  241.917|
|    |in ustanovam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  453.686|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 3.187.961|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 3.187.961|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |  173.900|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   44.500|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |  129.400|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  | –1.490.821|
|    |II.)                    |      |
|    |(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   | –1.511.505|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki   |      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  | 1.094.069|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V) |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga        |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –1.511.412|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       | 1.490.821|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         | 1.511.412|
|    |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
«
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0052/2010
Breznica, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti