Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3741/11 , Stran 1620
Ob-3741/11
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ob upoštevanju 20. in 22. člena tega zakona, 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Opis predmeta in namen oddaje v najem: neopremljeni poslovni prostori, v mansardi stavbe Savska cesta 1, v Mojstrani, in sicer: pisarna, v velikosti 20,60 m2, pisarna, v velikosti 19,20 m2 in pisarna, v velikosti 13,40 m2. Poleg najema prostorov ima najemnik pravico souporabe sanitarnih prostorov v mansardi objekta. II. Namen oddaje: prostori se oddajo v najem za opravljanje dejavnosti. III. Pogoji oddaje v najem: 1. V I. točki navedeni poslovni prostori se oddajo v najem za obdobje petih let od dneva sklenitve najemne pogodbe. 2. Najemnina za prostore znaša 6,00 EUR/m2 mesečno. Na najemnino se plačuje 20% DDV. 3. Najemnik poleg najemnine plačuje še naslednje stroške: obratovalne stroške uporabe prostorov, kot so stroški porabe elektrike, vode, stroške smeti in kanalizacije, stroške rednega vzdrževanja najetega prostora, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja ter sorazmeren del skupnih stroškov stavbe. Zavarovalne police, ki ji sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Kranjska Gora. 4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti v 15-dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v tem roku, lahko najemodajalec izbere drugega najugodnejšega ponudnika. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba se odda v pisni obliki in mora vsebovati: – ime in priimek ter naslov ponudnika (če je to fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne osebe); – davčna in matična številka ponudnika; – dokazilo, kakšno dejavnost ponudnik lahko opravlja (izpisek iz Poslovnega registra Slovenije in obrtno dovoljenje za samostojnega podjetnika posameznika, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe); – podatek o tem, katero izmed registrirane dejavnosti bo opravljal v najetem prostoru; – ponujeno ceno najema; – izjavo o sprejemanju objavljenih pogojev ponudbe. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za najem poslovnega prostora« in oznako »Ne odpiraj«. Ponudbo je potrebno posredovati najkasneje v roku petnajstih dni po objavi. Kot pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan določenega roka. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe bodo zavržene. V. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika: – najvišja ponujena cena najema. Prednost pri najemu ima ponudnik, ki poleg najvišje cene ponudi tudi najem vseh prostorov, ki se oddajajo v najem. Javno odpiranje ponudb bo izvedla posebna Komisija, imenovana za oddajo prostorov v najem, dne 21. 7. 2011, ob 9. uri, v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek oddaje v najem do sklenitve pravnega posla – najemne pogodbe ustavi. VI. Informacije, ogled prostora: vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo, zainteresirani kupci lahko dobijo na KS Dovje – Mojstrana, tel. 04/589-11-84. Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje v najem, lahko ogledajo, od dneva objave do dneva določenega za oddajo ponudbe, po predhodnem dogovoru po tel. 04/589-11-84 ali elektronski pošti (ksmojstrana@kranjska-gora.si).
Občina Kranjska Gora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti