Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-57/2011 Ob-3707/11 , Stran 1612
Št. 478-57/2011 Ob-3707/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Sklop 1: Premičnine, in sicer 119 kom rabljenih prevoznih sredstev in 109 vrst avtomateriala naročnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. Sklop 2: Delovni stroj buldožer Caterpiller D6C, 103 KW, leto izdelave 1973. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša: Sklop 1: Izhodiščna cena za 119 kom rabljenih prevoznih sredstev in 109 vrst avtomateriala znaša skupaj 63.514,80,00 EUR. Sklop 2: Izhodiščna cena za delovni stroj buldožer znaša 3.600,00 EUR. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene za posamezen sklop. Varščino za sklop 1 vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic št. 28 17116-2990008-39905311. Varščino za sklop 2 vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic št. 28 17116-2990008-39905911. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dokumentacija Sklop 1: Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji prodaje 119 kom rabljenih prevoznih sredstev in 109 vrst avtomateriala seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena na spletni strani naročnika od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za materialno – tehnične zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92 in Franci Kramaršič, tel. 01/428-56-63. 7. Ogled premičnin Sklop 1: Ogled premičnin je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama iz predhodne točke te objave. Sklop 2: Ogled delovnega stroja je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Tomaž Novak, tel. 01/898-65-42. 8. Oblika ponudbe Sklop 1: Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije. Sklop 2: Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »ponudba za nakup delovnega stroja MNZ, 2011« Številka zadeve: 478-57/2011 (1525-03) Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 19. 7. 2011 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 20. 9. 2011. 11. Drugi pogoji: – premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – pod Sklop 1 je možen samo odkup vseh enot skupaj; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 14 dni od plačila celotne kupnine; – stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno za posamezni sklop; – če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2011 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. 13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, faks 01/428-59-03, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost