Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 410-67/2011-3 Ob-3704/11 , Stran 1598
Št. 410-67/2011-3 Ob-3704/11
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07, z dne 30. 11. 2007) objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A. pomoči za skupinske izjeme, B. pomoči »de minimis«. 2. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu 2011 v okvirni višini 15.000 EUR, od tega za namen: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 3.500 EUR, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 5.000 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 4.000 EUR; pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 2.500 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen, znaša 25 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 3. Splošni pogoji za financiranje 3.1. Splošni pogoji za financiranje Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za isti namen oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. Prosilci morajo, ne glede na vrsto ukrepa, poleg specifičnih zahtev za vsak ukrep posebej, predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »Vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej, – izjavo o kumulaciji sredstev, – izjavo o resničnosti podatkov, – mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah. Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (osem dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. 4. Ukrepi 4. A. Skupinske izjeme 4. A-1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov, sadovnjakov. Specifični pogoji upravičenost: – imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca, – za sadovnjake velja pogoj vsaj 0,1ha površine iste sadne vrste, načrt postavitve trajnega nasada s predračuni, – ustrezna dokazila, opredeljena v javnem razpisu, – pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti ukrepa. Upravičeni stroški: – stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov. Bruto intenzivnosti pomoči: Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala območja. b) Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč – naložbe v postavitev pašnikov; – naložbe v obnovo pašnikov. Bruto intenzivnosti pomoči: Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala območja. Specifični pogoji upravičenosti: – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in opreme za ureditev napajališča za živino), ki ga pridobijo pri pristojni KSS, – realno, strokovno oceno upravičenih stroškov – predračun, – dokazila o izvedbi storitve, – dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Hrpelje-Kozina. Upravičeni stroški: – stroški za nakup opreme za ograditev prašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev. Bruto intenzivnosti pomoči: Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala območja. Upravičenci do pomoči: So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Hrpelje-Kozina, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Hrpelje-Kozina oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah). 4. A-2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Upravičeni stroški – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 200 EUR na nagrado in zmagovalca). – Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: Pomoč lahko krije do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijsktva na območju občine. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine. Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev z območja Občine Hrpelje - Kozina. Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 5.000 EUR. 4. B Pomoči »de minimis« 4. B-1 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Predmet podpore: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mleka, mesa, sadja, medu), – predelava kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1, – turizem na kmetiji. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija – splošni stroški. Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina. Vlogi mora biti predloženo naslednje: – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana; – predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije; – načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo; – račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011 do konca razpisa; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 4. B-2 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Namen ukrepa Pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Upravičeni stroški Operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer – do 100%. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega prevoza, ali – v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev – Vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 1. 2011 do konca razpisa. – Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. 5. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega so namenjena sredstva po tem javnem razpisu, je proračunsko leto 2011. Sredstva se bodo dodelila najkasneje do 31. 12. 2011. 6. Rok in način prijave Rok za vložitev vlog: – za skupino ukrepov 4. A – skupinske izjeme: do 15. 8. 2011, – za skupino ukrepov 4. B – pomoči de minimis: do 5. 12. 2011. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo 2011«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. 7. Pregled in ocenjevanje vlog Komisija bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je 28. 12. 2011. 9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina in na Kmetijski svetovalni službi Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi, na tel. 05/680-01-50 v času uradnih ur, kontaktna oseba Ester Renko.
Občina Hrpelje - Kozina

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti