Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2503. Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode, stran 7415.

Na osnovi 9. člena Statuta Občine Žužemberk – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/10) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju prevoza pitne vode
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna, za subvencioniranje prevozov pitne vode občanom Občine Žužemberk, s stalnim prebivališčem v Občini Žužemberk, ki imajo kot edini vodni vir pitne vode lastne vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz zadostnih in neoporečnih izvirov, ko jim ti viri v sušnem obdobju presahnejo oziroma ki niso pokriti z javnim vodovodnim omrežjem (v nadaljevanju: upravičenci).
V naseljih, ki so priključena na javni vodovodni sistem, občani nimajo pravice do subvencioniranega prevoza pitne vode, razen v tistih delih naselji, ki nimajo javnega vodovodnega omrežja.
2. člen
Občina subvencionira upravičencem iz 1. člena tega pravilnika del stroškov – 60 % prevozov pitne vode. Subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo prostovoljna gasilska društva Občine Žužemberk (v nadaljevanju: PGD), ki imajo vozila usposobljena za ta namen. V sili višje sile (suša …) pa tudi javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
PGD lahko točijo pitno vodo le iz hidrantov na katerih so nameščeni merilniki iztočene vode, ki jih določi Komunala Novo mesto d.o.o.
Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture – ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
3. člen
Upravičenci naročajo dobavo pitne vode neposredno dobavitelju in ob prevzemu poravnajo znesek za plačilo vode in znesek lastne udeležbe za prevoz vode. Razliko do polne cene prevoza pokriva Občina Žužemberk iz sredstev proračuna.
Cena za m3 pitne vode za gospodinjstva s predpisanimi dajatvami in za ostale uporabnike se obračuna po veljavni ceni, ki jo je sprejel Občinski svet Občine Žužemberk.
PGD posreduje Komunali Novo mesto d.o.o., sezname s točnimi naslovi naročnikov, s količino iztočene pitne vode, do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
Komunala Novo mesto d.o.o. za prodano pitno vodo z določenimi dajatvami izstavi račun za prodano pitno vodo PGD-ju.
PGD najkasneje do 5. dne v tekočem mesecu izstavijo Občini Žužemberk račune za opravljene prevoze pitne vode in seznam upravičencev s količino dobavljene pitne vode po tem pravilniku za pretekli mesec.
PGD, ki je opravilo prevoze, je dolžno za uveljavljanje subvencije za upravičence iz 1. člena tega pravilnika, na sedež Občine Žužemberk dostaviti naslednjo dokumentacijo:
– račun gasilskega društva v višini 60 % stroškov za opravljen prevoz s priloženim obračunom,
– izjave o upravičenosti do subvencije.
4. člen
Upravičenci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka.
Upravičenci so odgovorni za higienično neoporečen dostop do vodnjaka in za čist vodnjak. Dobavitelj vode je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žužemberk na 4. seji dne 26. 3. 1999.
Št. 032-20/2011-1
Žužemberk, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti