Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 410-0056/2011-2 Ob-3700/11 , Stran 1595
Št. 410-0056/2011-2 Ob-3700/11
Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS, št. 29/11), Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 48/11) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2011, Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974. 1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis) Občina Divača bo v letu 2011 sofinancirala naslednje programe športa: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna rekreacija, – šport invalidov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – delovanje športnih društev in klubov. 2. Okvirna višina sredstev za leto 2011: okvirna višina sredstev za leto 2011, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača (proračunska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva za programe športa – razpis«: 31.000,00 EUR. 3. Merila: programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in Meril, ki so sestavni del odloka. 4. Sodelovanje na razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci: – športna društva in klubi, – zveza športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Divača, – imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov, – imajo organizirano redno dejavnost – redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu, – za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu, – da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti. V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. 7. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Šport 2011« osebno ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 8. 2011 oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača. Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. 8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do 1. 8. 2011. 9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin; tel. 05/731-09-30. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti