Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3752/11 , Stran 1613
Ob-3752/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo fitnes centra Tivoli pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane, da kot ponudniki predložijo ponudbe za najem fitnes centra Tivoli (fitnes vadbo) v zgradbi s parcelno št. 1397/2, k.o. Sp. Šiška, skupaj s pripadajočima garderobama. V uporabo oddamo: – 554,4 m2 prostora za fitnes vadbo, – v souporabo oddamo 589,6 m2 spremljevalnega prostora, telovadnice, garderob, sanitarij, recepcije. 2. Pogoji najema: – doba poslovnega sodelovanja je za določen čas za dobo do pet let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja, – najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške fitnes centra, – izhodiščno (izklicno) razmerje poslovnega sodelovanja (najemnina) je 30% delež prihodka od obratovanja fitnes centra. Program fitnes centra: – ponudnik je dolžan predstaviti program obratovanja fitnes centra, predvideno opremo in vizijo razvoja. 3. Pogoji za sodelovanje Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje), – Zainteresirani najemnik mora k ponudbi priložiti opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetem objektu, predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 4. Višina najemnine: Izhodiščno (izklicno) razmerje poslovnega sodelovanja (najemnina) je 30% delež prihodka od obratovanja fitnes centra. Potrebne podatke lahko pridobi ponudnik na podlagi predhodnega pisnega zaprosila na sedežu kontaktne osebe organizatorja. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini 5.000,00 € na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v del obveznosti iz naslova udeležbe pri prihodku, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po opravljenem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb – za oddajo fitnes centra Tivoli«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 22. 7. 2011 do 10. ure. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo: najvišji ponujeni delež prihodka od obratovanja fitnes centra. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišji delež prihodka od obratovanja fitnes centra. Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7. 2011 ob 13.30, na sedežu naročnika. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna pogajanja. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicnega deleža prihodka od obratovanja fitnes centra, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011. 6. Informacije Dodatne informacije: Luka Trškan, tel. 031/259-244, od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure, e- pošta: luka.trskan@sport-ljubljana.si. Ogled prostorov je možen, po predhodni najavi, vsak torek od 11. do 15. ure. 7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru. 8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti